รายวิชา HE446 สุขภาพของผู้บริโภค (Consumer Health)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  บทนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ผู้บริโภค
  บทที่ 2 : ผู้บริโภคกับการโฆษณา
  บทที่ 3 : บทบาทของตราสินค้า ฉลาก และเครื่องหมายมาตรฐาน
  บทที่ 4 : ผู้บริโภคกับความไม่ปลอดภัย
  บทที่ 5 : หลักการเลือกซื้อสิ่งของ
  บทที่ 6 : ผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพที่ควรระวังอันตราย
  บทที่ 6 : ผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพที่ควรระวังอันตราย...(ต่อ)
  บทที่ 7 : กฏหมายที่ผู้บริโภคควรรู้
  บทที่ 7 : กฏหมายที่ผู้บริโภคควรรู้...(ต่อ)
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  บทนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ผู้บริโภค
  บทที่ 2 : ผู้บริโภคกับการโฆษณา
  บทที่ 3 : บทบาทของตราสินค้า ฉลาก และเครื่องหมายมาตรฐาน
  บทที่ 4 : ผู้บริโภคกับความไม่ปลอดภัย
  บทที่ 5 : หลักการเลือกซื้อสิ่งของ
  บทที่ 6 : ผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพที่ควรระวังอันตราย
  บทที่ 6 : ผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพที่ควรระวังอันตราย...(ต่อ)
  บทที่ 7 : กฏหมายที่ผู้บริโภคควรรู้
  บทที่ 7 : กฏหมายที่ผู้บริโภคควรรู้...(ต่อ)
  บรรณานุกรม