รายวิชา HE340 การควบคุมโรคติดต่อ (Communicable Diseases Control)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ระบาดวิทยา
  บทที่ 2 : การเกิดโรคในมนุษย์
  บทที่ 3 : หลักและวิธีการป้องกันและควบคุมโรค
  บทที่ 4 : โรคติดต่ออันตราย และการควบคุมป้องกัน
  บทที่ 5 : โรคติดต่อต่าง ๆ ที่พบบ่อยในประเทศไทย และการควบคุมป้องกัน
  บทที่ 6 : พระราชบัญญัติโรคติดต่อ และตารางสถิติโรคต่าง ๆ
  บทที่ 6 : พระราชบัญญัติโรคติดต่อ และตารางสถิติโรคต่าง ๆ...(ต่อ)
  บรรณานุกรม
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ระบาดวิทยา
  บทที่ 2 : การเกิดโรคในมนุษย์
  บทที่ 3 : หลักและวิธีการป้องกันและควบคุมโรค
  บทที่ 4 : โรคติดต่ออันตราย และการควบคุมป้องกัน
  บทที่ 5 : โรคติดต่อต่าง ๆ ที่พบบ่อยในประเทศไทย และการควบคุมป้องกัน
  บทที่ 6 : พระราชบัญญัติโรคติดต่อ และตารางสถิติโรคต่าง ๆ
  บทที่ 6 : พระราชบัญญัติโรคติดต่อ และตารางสถิติโรคต่าง ๆ...(ต่อ)
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ