รายวิชา HE345 โภชนาการ (Nutrition)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : หน้าที่ของอาหารและความสัมพันธ์ของอาหารกับสุขภาพ
  บทที่ 2 : คาร์โบไฮเดรท
  บทที่ 3 : โปรตีน
  บทที่ 4 : ไขมัน
  บทที่ 5 : เกลือแร่
  บทที่ 6 : วิตามิน
  บทที่ 7 : น้ำ
  บทที่ 8 : โรคที่เกิดจากการขาดสารอาหาร
  บทที่ 9 : อาหารสำหรับคนในวัยต่าง ๆ
  บทที่ 10 : อาหารเป็นพิษ
  บทที่ 11 : การสุขาภิบาลอาหาร
  บทที่ 12 : การปรุงจัดอาหารเพื่อใช้รับประทาน
  บทที่ 13 : การถนอมอาหาร
  บทที่ 14 : ปัญหาโภชนาการ
  บทที่ 15 : โครงการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียน
  ตารางค่าเฉลี่ยน้ำหนักและส่วนสูงของคนไทย
  ตารางส่วนสูง อายุตามน้ำหนัก
  ตารางส่วนสูง อายุตามน้ำหนัก...(ต่อ)
  ตารางแสดงคุณค่าอาหารไทย
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : หน้าที่ของอาหารและความสัมพันธ์ของอาหารกับสุขภาพ
  บทที่ 2 : คาร์โบไฮเดรท
  บทที่ 3 : โปรตีน
  บทที่ 4 : ไขมัน
  บทที่ 5 : เกลือแร่
  บทที่ 6 : วิตามิน
  บทที่ 7 : น้ำ
  บทที่ 8 : โรคที่เกิดจากการขาดสารอาหาร
  บทที่ 9 : อาหารสำหรับคนในวัยต่าง ๆ
  บทที่ 10 : อาหารเป็นพิษ
  บทที่ 11 : การสุขาภิบาลอาหาร
  บทที่ 12 : การปรุงจัดอาหารเพื่อใช้รับประทาน
  บทที่ 13 : การถนอมอาหาร
  บทที่ 14 : ปัญหาโภชนาการ
  บทที่ 15 : โครงการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียน
  ตารางค่าเฉลี่ยน้ำหนักและส่วนสูงของคนไทย
  ตารางส่วนสูง อายุตามน้ำหนัก
  ตารางส่วนสูง อายุตามน้ำหนัก...(ต่อ)
  ตารางแสดงคุณค่าอาหารไทย
  บรรณานุกรม