รายวิชา HE105(50) สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน (Personal and Community)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกัยอนามัยส่วนบุคคลและชุมชน
  บทที่2 สุขวิทยาของอวัยวะร่างกาย
  บทที่3 สมรรถภาพทางกาย ทรวงทรง การออกกำลังกาน การพักผ่อน และการนอน
  บทที่4 อาหารและโภชนาการ
  บทที่5 ความรู้เรื่องเพศและอนามัยทางเพศ
  บทที่6 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
  บทที่7 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
  บทที่8 สุขภาพจิตและสิ่งเสพติดให้โทษ
  บทที่9 การปฐมพยาบาล
  บทที่10 สุขภาพผู้สูงอายุ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกัยอนามัยส่วนบุคคลและชุมชน
  บทที่2 สุขวิทยาของอวัยวะร่างกาย
  บทที่3 สมรรถภาพทางกาย ทรวงทรง การออกกำลังกาน การพักผ่อน และการนอน
  บทที่4 อาหารและโภชนาการ
  บทที่5 ความรู้เรื่องเพศและอนามัยทางเพศ
  บทที่6 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
  บทที่7 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
  บทที่8 สุขภาพจิตและสิ่งเสพติดให้โทษ
  บทที่9 การปฐมพยาบาล
  บทที่10 สุขภาพผู้สูงอายุ
  บรรณานุกรม