รายวิชา HE312 พฤติกรรมการสอนวิชาสุขศึกษา 2 (Teaching Behavior in Health Education 2)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : การวิเคราะห์หลักสูตร
  บทที่ 2 : แผนการสอนวิชาสุขศึกษา
  บทที่ 3 : ทักษะในการสอนวิชาสุขศึกษา
  บทที่ 4 : การจัดดำเนินการสอนวิชาสุขศึกษา
  บทที่ 5 : ลักษณะของครูสุขศึกษาที่ดี
  บทที่ 6 : การวัดและการประเมินผลวิชาสุขศึกษา
  บทที่ 7 : การวิเคราะห์หนังสือแบบเรียน
  บทที่ 8 : ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนวิชาสุขศึกษา
  บทที่ 9 : บทบาทของครูสุขศึกษา
  บทที่ 10 : การฝึกสอน
  ภาคผนวก ก.-ง.
  ภาคผนวก จ.
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : การวิเคราะห์หลักสูตร
  บทที่ 2 : แผนการสอนวิชาสุขศึกษา
  บทที่ 3 : ทักษะในการสอนวิชาสุขศึกษา
  บทที่ 4 : การจัดดำเนินการสอนวิชาสุขศึกษา
  บทที่ 5 : ลักษณะของครูสุขศึกษาที่ดี
  บทที่ 6 : การวัดและการประเมินผลวิชาสุขศึกษา
  บทที่ 7 : การวิเคราะห์หนังสือแบบเรียน
  บทที่ 8 : ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนวิชาสุขศึกษา
  บทที่ 9 : บทบาทของครูสุขศึกษา
  บทที่ 10 : การฝึกสอน
  ภาคผนวก ก.-ง.
  ภาคผนวก จ.
  บรรณานุกรม