รายวิชา HE356 อาชีวอนามัย (Ocupational Health)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความหมาย ความสำคัญ และความเป็นมาของอาชีวอนามัย
  บทที่ 2 : สิ่งแวดล้อมในการทำงาน
  บทที่ 3 : การยศาสตร์
  บทที่ 4 : ความปลอดภัยในการทำงาน
  บทที่ 5 : การบริหารดำเนินงานความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ
  บทที่ 6 : โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
  บทที่ 7 : สุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
  บทที่ 8 : สุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง
  บทที่ 9 : สุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพเหมืองแร่
  บทที่ 10 : สุขวิทยาในการประกอบอาชีพ
  บทที่ 11 : การดำเนินงานอาชีวอนามัย
  บทที่ 12 : กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความหมาย ความสำคัญ และความเป็นมาของอาชีวอนามัย
  บทที่ 2 : สิ่งแวดล้อมในการทำงาน
  บทที่ 3 : การยศาสตร์
  บทที่ 4 : ความปลอดภัยในการทำงาน
  บทที่ 5 : การบริหารดำเนินงานความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ
  บทที่ 6 : โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
  บทที่ 7 : สุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
  บทที่ 8 : สุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง
  บทที่ 9 : สุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพเหมืองแร่
  บทที่ 10 : สุขวิทยาในการประกอบอาชีพ
  บทที่ 11 : การดำเนินงานอาชีวอนามัย
  บทที่ 12 : กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย
  บรรณานุกรม