รายวิชา HE240 ไวรัส แบคทีเรีย และพาราสิทกับการเกิดโรค (Virus, Bacteria and Parasite)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : จุลชีววิทยาเบื้องต้น
  บทที่ 2 : ปฎิกิริยาภายในร่างกายต่อเอเจนและภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ
  บทที่ 3 : โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
  บทที่ 4 : โรคติดต่อของระบบทางเดินอาหาร
  บทที่ 5 : บาดทะยัก
  บทที่ 6 : โรคติดเชื้อที่นำโดยแมลง
  บทที่ 7 : โรคติดเชื้อรา
  บทที่ 8 : กามโรคและโรคเอดส์
  บทที่ 8-1 : กามโรคและโรคเอดส์ (ระยะที่สาม)
  ดัชนี
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : จุลชีววิทยาเบื้องต้น
  บทที่ 2 : ปฎิกิริยาภายในร่างกายต่อเอเจนและภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ
  บทที่ 3 : โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
  บทที่ 4 : โรคติดต่อของระบบทางเดินอาหาร
  บทที่ 5 : บาดทะยัก
  บทที่ 6 : โรคติดเชื้อที่นำโดยแมลง
  บทที่ 7 : โรคติดเชื้อรา
  บทที่ 8 : กามโรคและโรคเอดส์
  บทที่ 8-1 : กามโรคและโรคเอดส์ (ระยะที่สาม)
  ดัชนี