รายวิชา HE341(54) การสารณสุขเบื้องต้น (Introduction to Public Health)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ประวัติการสาธารณสุข
  บทที่2 วิวัฒนาการสาธารณสุขของประเทศไทย
  บทที่3 ภาระหน้าที่และโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบัน
  บทที่4 หลักการสาธารณสุข ปัญหา หลักระบาดวิทยา และการพัฒนาสาธารณสุข
  บทที่5 การสาธารณสุขมูลฐาน
  บทที่6 การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  บทที่7 นโยบายด้านสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
  บทที่8 การตรวจสุขภาพประจำปี
  บทที่9 แผนพัฒนาการสาธารณสุข
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ประวัติการสาธารณสุข
  บทที่2 วิวัฒนาการสาธารณสุขของประเทศไทย
  บทที่3 ภาระหน้าที่และโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบัน
  บทที่4 หลักการสาธารณสุข ปัญหา หลักระบาดวิทยา และการพัฒนาสาธารณสุข
  บทที่5 การสาธารณสุขมูลฐาน
  บทที่6 การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  บทที่7 นโยบายด้านสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
  บทที่8 การตรวจสุขภาพประจำปี
  บทที่9 แผนพัฒนาการสาธารณสุข
  บรรณานุกรม