รายวิชา OR213 การโปรแกรมสำหรับการวิจัยดำเนินงาน (Programmintg for Operations Research)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทนำ
  บทที่1 : ภาษาฟอร์แทรนเบื้องต้น (ตอนที่1)
  บทที่2 : ภาษาฟอร์แทรนเบื้องต้น (ตอนที่2)
  บทที่3 : ขบวนการนับ(The Counting Process)
  บทที่4 : ขบวนการสะสม (Cummulative Process)
  บทที่5 : ข้อมูล
  บทที่6 : แถวลำดับแบบ 1 มิติ (One-dimemnsion array)
  บทที่7 : แถวลำดับแบบ 2 มิติและแถวลำดับแบบ 3 มิติ
  บทที่8 : โปรแกรมย่อย
  บทที่9 : คำสั่งและส่วนที่เพิ่มเติมจากบทอื่น
  บรรณานุกรม : Reference
  ภาคผนวกA : รหัสชนิดต่างๆ ในคอมพิวเตอร์
  ภาคผนวกB : รหัสแอสกีและเอ็บซีดิค(ASCII and EBCDIC)
  ภาคผนวกC : ระเบียบวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล
  ภาคผนวกD : ซอฟท์แวร์(Software)
  ภาคผนวกE : ฟังค์ชันภายในของภาษาฟอร์แทรน 77
  ภาคผนวกF : ตัวอย่างการวิ่งโปรแกรมโดยใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทนำ
  บทที่1 : ภาษาฟอร์แทรนเบื้องต้น (ตอนที่1)
  บทที่2 : ภาษาฟอร์แทรนเบื้องต้น (ตอนที่2)
  บทที่3 : ขบวนการนับ(The Counting Process)
  บทที่4 : ขบวนการสะสม (Cummulative Process)
  บทที่5 : ข้อมูล
  บทที่6 : แถวลำดับแบบ 1 มิติ (One-dimemnsion array)
  บทที่7 : แถวลำดับแบบ 2 มิติและแถวลำดับแบบ 3 มิติ
  บทที่8 : โปรแกรมย่อย
  บทที่9 : คำสั่งและส่วนที่เพิ่มเติมจากบทอื่น
  บรรณานุกรม : Reference
  ภาคผนวกA : รหัสชนิดต่างๆ ในคอมพิวเตอร์
  ภาคผนวกB : รหัสแอสกีและเอ็บซีดิค(ASCII and EBCDIC)
  ภาคผนวกC : ระเบียบวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล
  ภาคผนวกD : ซอฟท์แวร์(Software)
  ภาคผนวกE : ฟังค์ชันภายในของภาษาฟอร์แทรน 77
  ภาคผนวกF : ตัวอย่างการวิ่งโปรแกรมโดยใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์