รายวิชา OR205(H) การคำนวณทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to scientific and Mathematical Computation)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่2
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่3
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่4
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่5
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่6
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่7
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่8
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่9
  การประเมินผลก่อนการเรียน
  การประเมินผลหลังการเรียน
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่2
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่3
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่4
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่5
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่6
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่7
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่8
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่9
  การประเมินผลก่อนการเรียน
  การประเมินผลหลังการเรียน
  บรรณานุกรม : Reference