รายวิชา MY318(51) คุณสมบัติและการทดสอบวัสดุ (Properties and Testing of Materials)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 สมบัติทางกลของโลหะ
  บทที่2 สมบัติทางกลของพอลิเมอร์
  บทที่3 สมบัติทางกลของเซรามิก
  บทที่4 สมบัติทางความร้อนของวัสดุ
  บทที่5 การเตรียมการทดสอบ
  บทที่6 การทดสอบแรงดึง
  บทที่7 การทดสอบความแข็ง
  บทที่8 การทดสอบการกระทแก
  บทที่9 การทอสอบแรงอัด
  บทที่10 การทดสอบการดัดงอ
  บทที่11 การทดสอบแรงเฉือน
  บทที่12 การทดสอบการคราก
  บทที่13 การทดสอบการล้า
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 สมบัติทางกลของโลหะ
  บทที่2 สมบัติทางกลของพอลิเมอร์
  บทที่3 สมบัติทางกลของเซรามิก
  บทที่4 สมบัติทางความร้อนของวัสดุ
  บทที่5 การเตรียมการทดสอบ
  บทที่6 การทดสอบแรงดึง
  บทที่7 การทดสอบความแข็ง
  บทที่8 การทดสอบการกระทแก
  บทที่9 การทอสอบแรงอัด
  บทที่10 การทดสอบการดัดงอ
  บทที่11 การทดสอบแรงเฉือน
  บทที่12 การทดสอบการคราก
  บทที่13 การทดสอบการล้า
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก