รายวิชา IT253 ภาษาโคบอล (COBOL Programming ( PR : ควรเรียน IT 203 มาก่อน ))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ข้อแนะนำเบื้องต้น
  บทที่ 2 : โครงสร้างของโปรแกรมและตัวอย่างโปรแกรม
  บทที่ 3 : ภาษาโคบอลและกระดาษเขียนโปรแกรม
  บทที่ 4 : Idendification และ Environment division
  บทที่ 5 : Data aivision
  บทที่ 5 : Data aivision...(ต่อ)
  บทที่ 6 : Procedure division
  บทที่ 6 : Procedure division...(ต่อ 1)
  บทที่ 6 : Procedure division...(ต่อ 2)
  บทที่ 7 : โปรแกรมย่อย (Subprograms)
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ข้อแนะนำเบื้องต้น
  บทที่ 2 : โครงสร้างของโปรแกรมและตัวอย่างโปรแกรม
  บทที่ 3 : ภาษาโคบอลและกระดาษเขียนโปรแกรม
  บทที่ 4 : Idendification และ Environment division
  บทที่ 5 : Data aivision
  บทที่ 5 : Data aivision...(ต่อ)
  บทที่ 6 : Procedure division
  บทที่ 6 : Procedure division...(ต่อ 1)
  บทที่ 6 : Procedure division...(ต่อ 2)
  บทที่ 7 : โปรแกรมย่อย (Subprograms)
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม