รายวิชา EA438 การประชาสัมพันธ์โรงเรียน (School Public Relations)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  การประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่ 1 :ความหมายและวัตถุประสงค์...
  บทที่ 1 :ความหมายและวัตถุประสงค์...(ต่อ)
  บทที่ 1 : ความหมายและวัตถุประสงค์...(ต่อ)
  บทที่ 2 : ลักษณะโดยทั่วไปของโรงเรียนในปัจจุบัน
  บทที่ 3 :การทำความเข้าใจชุมชน
  บทที่ 3 : การทำความเข้าใจชุมชน(ต่อ)
  บทที่ 4 :นโยบาย วัตถุประสงค์...
  บทที่ 5 :การบริหารการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน
  บทที่ 5 :การบริหารการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน(ต่อ)
  บทที่ 9 :การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการบริการของโรงเรียน
  บทที่10 : การนำเสนอด้วยวาจา
  บทที่11 : การทำงานร่วมกับหนังสือพิมพ
  บทที่12 : วิทยุ โทรทัศน์ และโสตทัศนูปกรณ
  บทที่13 : การเตรียมการสิ่งพิมพ์ต่างๆ
  บทที่14 : กิจกรรมและกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน
  บทที่15 : การประเมินผลการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
  บทที่16 : ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ...
  บทที่16 :ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ...(ต่อ)
  บทที่17 :การพัฒนาโครงการ
  บทที่18 : การฝึกอบรม
  บทที่19 :การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
  บทที่19 :การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน(ต่อ)
  บทที่20 :การจัดสรรงบประมาณโรงเรียน
  การประเมินผลหลังเรียน
  ภาคผนวก:Supplement
  ภาคผนวก :Supplement
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  การประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่ 1 :ความหมายและวัตถุประสงค์...
  บทที่ 1 :ความหมายและวัตถุประสงค์...(ต่อ)
  บทที่ 1 : ความหมายและวัตถุประสงค์...(ต่อ)
  บทที่ 2 : ลักษณะโดยทั่วไปของโรงเรียนในปัจจุบัน
  บทที่ 3 :การทำความเข้าใจชุมชน
  บทที่ 3 : การทำความเข้าใจชุมชน(ต่อ)
  บทที่ 4 :นโยบาย วัตถุประสงค์...
  บทที่ 5 :การบริหารการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน
  บทที่ 5 :การบริหารการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน(ต่อ)
  บทที่ 9 :การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการบริการของโรงเรียน
  บทที่10 : การนำเสนอด้วยวาจา
  บทที่11 : การทำงานร่วมกับหนังสือพิมพ
  บทที่12 : วิทยุ โทรทัศน์ และโสตทัศนูปกรณ
  บทที่13 : การเตรียมการสิ่งพิมพ์ต่างๆ
  บทที่14 : กิจกรรมและกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน
  บทที่15 : การประเมินผลการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
  บทที่16 : ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ...
  บทที่16 :ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ...(ต่อ)
  บทที่17 :การพัฒนาโครงการ
  บทที่18 : การฝึกอบรม
  บทที่19 :การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
  บทที่19 :การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน(ต่อ)
  บทที่20 :การจัดสรรงบประมาณโรงเรียน
  การประเมินผลหลังเรียน
  ภาคผนวก:Supplement
  ภาคผนวก :Supplement