รายวิชา CT489 การบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (Computer Center Management)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่2 : รากฐานและการพัฒนาหน่วยงานสารสนเทศในโครงสร้างองค์กร
  บทที่3 : สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
  บทที่4 : บทบาทหน้าที่ของแผนกสารสนเทศ
  บทที่5 : พื้นฐานการบริหารจัดการแผนกสารสนเทศ
  บทที่6 : การวางแผนระบบสารสนเทศ
  บทที่1 : อิทธิพลที่กระทบต่อการบริหารการจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์
  บทที่7 : การออกแบบศูนย์คอมพิวเตอร์
  บทที่8 : โครงสร้างองค์กรของแผนกสารสนเทศ
  บทที่9 : ความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
  บทที่10 : การควบคุมคุณภาพ
  บทที่11 : การตรวจสอบและประเมินสมรรถนะการทำงาน
  บทที่12 : การประมวลผลและการบำรุงรักษา
  บทที่13 : การกำหนดงบประมาณ
  บทที่14 : การกำหนดมาตรฐาน
  ส่วนที่3 : ภาคผนวก ก-จ
  ภาคผนวก ก : กรณีศึกษา การพัฒนาระบบสำรองที่นั่งของธุรกิจการบิน
  ภาคผนวก ข : กรณีศึกษา อุตสหกรรมการขนส่งสินค้า
  ภาคผนวก ค : กรณีศึกษา การแข่งขันด้านคุณภาพของบริษัท Federal Express
  ภาคผนวก ง : ความเป็นส่วนตัว และการวัดทางชีวภาพ
  ภาคผนวก จ : การกำหนดมาตรฐาน
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : อิทธิพลที่กระทบต่อการบริหารการจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์
  บทที่2 : รากฐานและการพัฒนาหน่วยงานสารสนเทศในโครงสร้างองค์กร
  บทที่3 : สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
  บทที่4 : บทบาทหน้าที่ของแผนกสารสนเทศ
  บทที่5 : พื้นฐานการบริหารจัดการแผนกสารสนเทศ
  บทที่6 : การวางแผนระบบสารสนเทศ
  บทที่7 : การออกแบบศูนย์คอมพิวเตอร์
  บทที่8 : โครงสร้างองค์กรของแผนกสารสนเทศ
  บทที่9 : ความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
  บทที่10 : การควบคุมคุณภาพ
  บทที่11 : การตรวจสอบและประเมินสมรรถนะการทำงาน
  บทที่12 : การประมวลผลและการบำรุงรักษา
  บทที่13 : การกำหนดงบประมาณ
  บทที่14 : การกำหนดมาตรฐาน
  ส่วนที่3 : ภาคผนวก ก-จ
  ภาคผนวก ก : กรณีศึกษา การพัฒนาระบบสำรองที่นั่งของธุรกิจการบิน
  ภาคผนวก ข : กรณีศึกษา อุตสหกรรมการขนส่งสินค้า
  ภาคผนวก ค : กรณีศึกษา การแข่งขันด้านคุณภาพของบริษัท Federal Express
  ภาคผนวก ง : ความเป็นส่วนตัว และการวัดทางชีวภาพ
  ภาคผนวก จ : การกำหนดมาตรฐาน
  บรรณานุกรม : Reference