รหัสวิชา รายละเอียด
 
  OR203
อ่านกันเถอะ...
การวิจัยดำเนินงานเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Operations Research)
PR : MA112 ศึกษาแบบจำลองการควบคคุมสินค้าคงคลัง ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีเกมส์ การวิเคราะห์ข่ายงาน ซีพีเอ็ม เพิร์ธ โปรแกรมเชิงเส้น การวินิจฉัยสั่งการเมื่อไม่ทราบสถานการณ์
  OR203
อ่านกันเถอะ...
การวิจัยดำเนินงานเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Operations Research)
PR : MA112 ศึกษาแบบจำลองการควบคคุมสินค้าคงคลัง ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีเกมส์ การวิเคราะห์ข่ายงาน ซีพีเอ็ม เพิร์ธ โปรแกรมเชิงเส้น การวินิจฉัยสั่งการเมื่อไม่ทราบสถานการณ์
  OR203(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือการวิจัยการดำเนินงานเบื้องต้น - หน่วย
(Manual to Operations Reserch)
-
  OR203(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือการวิจัยการดำเนินงานเบื้องต้น - หน่วย
(Manual to Operations Reserch)
-
  OR205
อ่านกันเถอะ...
การคำนวณทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Scientific and Mathematical Computation)
ศึกษาอัลกอริทึมสำหรับหารากของสมการเชิงิส้น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแก้ปัญหาทางพีชคณิตของเมทริกซ์ การปรับโค้ง การอินเทอร์โพเลทแบบโพลีโนเมียล วิธีกำลังสองน้องที่สุดและวธีประมาณค้าแบบมินนิแมกซ์ การหาอนุพันธ์แลการอินทิเกรดสมการดิฟเฟอเรนเชียล การหาไอเกนเวคเตอร์ การแปลงรูปเมทริกซ์ การหมุนแกนฉากและมิใช่ฉาก
  OR205
อ่านกันเถอะ...
การคำนวณทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Scientific and Mathematical Computation)
ศึกษาอัลกอริทึมสำหรับหารากของสมการเชิงิส้น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแก้ปัญหาทางพีชคณิตของเมทริกซ์ การปรับโค้ง การอินเทอร์โพเลทแบบโพลีโนเมียล วิธีกำลังสองน้องที่สุดและวธีประมาณค้าแบบมินนิแมกซ์ การหาอนุพันธ์แลการอินทิเกรดสมการดิฟเฟอเรนเชียล การหาไอเกนเวคเตอร์ การแปลงรูปเมทริกซ์ การหมุนแกนฉากและมิใช่ฉาก
  OR205(H)
อ่านกันเถอะ...
การคำนวณทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้น - หน่วย
(Introduction to scientific and Mathematical Computation)
-
  OR205(H)
อ่านกันเถอะ...
การคำนวณทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้น - หน่วย
(Introduction to scientific and Mathematical Computation)
-
  OR213
อ่านกันเถอะ...
การโปรแกรมสำหรับการวิจัยดำเนินงาน 3 หน่วย
(Programmintg for Operations Research)
(ต้องผ่านกระบวนวิชา OR 213 มาก่อน)ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวแบบทางสถิติและการวิจัยดำเนินงาน ความสัมพันธ์ของการวิจัยดำเนินงานกับคอมพิวเตอร์ โครงสร้างของข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ด้านการวิจัยดำเนินงานแถวลำดับของข้อมูลแฟ้มข้อูลและการประมวลผลแฟ้มข้มูลสำหรับตัวแบบทางการวิจัยดำเนินงาน การพัฒนาและการเรียกใช้มอดูลสำหรับตัวแบบทางการวิจัยดำเนินงาน
  OR213
อ่านกันเถอะ...
การโปรแกรมสำหรับการวิจัยดำเนินงาน 3 หน่วย
(Programmintg for Operations Research)
(ต้องผ่านกระบวนวิชา OR 213 มาก่อน)ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวแบบทางสถิติและการวิจัยดำเนินงาน ความสัมพันธ์ของการวิจัยดำเนินงานกับคอมพิวเตอร์ โครงสร้างของข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ด้านการวิจัยดำเนินงานแถวลำดับของข้อมูลแฟ้มข้อูลและการประมวลผลแฟ้มข้มูลสำหรับตัวแบบทางการวิจัยดำเนินงาน การพัฒนาและการเรียกใช้มอดูลสำหรับตัวแบบทางการวิจัยดำเนินงาน
  OR223(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการการโปรแกรมสำหรับการวิจัยดำเนินงาน - หน่วย
(Programming for Operations Research Laboratory)
-
  OR223(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการการโปรแกรมสำหรับการวิจัยดำเนินงาน - หน่วย
(Programming for Operations Research Laboratory)
-
  OR233
อ่านกันเถอะ...
การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ 3 หน่วย
(Mathematical Programming)
PR : MA226 และ OR 203 ศึกษาปัญหาการโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ การโปรแกรมเชิงเส้นและวิธีการแก้ปัญหาแบบต่างๆ และการนำไปใช้ การโปรแกรมแบบมิใช้เชิงเส้น เงื่อนไขคุห์นทัคเกอร์การโปรแกรมแบบควอดราติด วิธีซิมเพล็กซ์ของวูล์ฟ การโปรแกรมอินทิเจอร์ การโปรแกรมพลวัต การโปรแกรมรีเคอร์ซีฟ การโปรแกรมรีเคอร์ซีฟ การโปรแกรมสคาสติค การปัญหาการโปรแกรมแบบพาสซิฟและแอคทิฟในการโปรแกรมสโตคาสติก
  OR233
อ่านกันเถอะ...
การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ 3 หน่วย
(Mathematical Programming)
PR : MA226 และ OR 203 ศึกษาปัญหาการโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ การโปรแกรมเชิงเส้นและวิธีการแก้ปัญหาแบบต่างๆ และการนำไปใช้ การโปรแกรมแบบมิใช้เชิงเส้น เงื่อนไขคุห์นทัคเกอร์การโปรแกรมแบบควอดราติด วิธีซิมเพล็กซ์ของวูล์ฟ การโปรแกรมอินทิเจอร์ การโปรแกรมพลวัต การโปรแกรมรีเคอร์ซีฟ การโปรแกรมรีเคอร์ซีฟ การโปรแกรมสคาสติค การปัญหาการโปรแกรมแบบพาสซิฟและแอคทิฟในการโปรแกรมสโตคาสติก
  OR333
อ่านกันเถอะ...
การโปรแกรมเชิงเส้น 3 หน่วย
(Linear Programming)
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมเชิงเส้นและการจัดการ วิธีคำนวณค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของฟังก์ชันเส้นภายใต้ข้อจำกัดที่เป็นฟังก์ชั่นเชิงเส้น การโปรแกรมเชิงส้นและการปรับข้อมูลและการเลือกเทคนิคการโปรแกรมเชิงเส้นที่เหมาะสมแก่สถานการณ์และลักษณะข้อมูล ทฤษฎีดูอัล การขนส่ง การมอบหมายงาน การวิเคราะห์เซนซิติวิตี การประยุกต์ทางด้านโปรแกรมเชิงเส้น
  OR333
อ่านกันเถอะ...
การโปรแกรมเชิงเส้น 3 หน่วย
(Linear Programming)
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมเชิงเส้นและการจัดการ วิธีคำนวณค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของฟังก์ชันเส้นภายใต้ข้อจำกัดที่เป็นฟังก์ชั่นเชิงเส้น การโปรแกรมเชิงส้นและการปรับข้อมูลและการเลือกเทคนิคการโปรแกรมเชิงเส้นที่เหมาะสมแก่สถานการณ์และลักษณะข้อมูล ทฤษฎีดูอัล การขนส่ง การมอบหมายงาน การวิเคราะห์เซนซิติวิตี การประยุกต์ทางด้านโปรแกรมเชิงเส้น
  OR414
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์จ่ายงาน 3 หน่วย
(Network Analysis)
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแกรนท์ ไมล์สโตน เพิร์ธและซีพีเอ็ม การประมาณเวลาทำงานเวลาเสร็จโครงารเวลาล่าช้า เวลายิดหยุ่นและสายงานวิกฤต การหาค่าความน่าจะเป็นที่โครงการจะแล้วเสร็จ ค่าใช้จ่ายในการควบคุมโครงการและการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข่ายงาน
  OR414
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์จ่ายงาน 3 หน่วย
(Network Analysis)
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแกรนท์ ไมล์สโตน เพิร์ธและซีพีเอ็ม การประมาณเวลาทำงานเวลาเสร็จโครงารเวลาล่าช้า เวลายิดหยุ่นและสายงานวิกฤต การหาค่าความน่าจะเป็นที่โครงการจะแล้วเสร็จ ค่าใช้จ่ายในการควบคุมโครงการและการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข่ายงาน