รายวิชา OR203 การวิจัยดำเนินงานเบื้องต้น (Introduction to Operations Research)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความน่าจะเป็น
  บทที่2 : การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน
  บทที่3 : การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ ผลกำไร
  บทที่4 : การกระทำที่ได้ผลดีที่สุด
  บทที่5 : การโปรแกรมเชิงเส้นตรง
  บทที่6 : เกมและอุบาย
  บทที่7 : สินค้าคงคลัง
  บทที่8 : PERT/TIME, PERT/COST
  หนังสืออ้างอิง
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความน่าจะเป็น
  บทที่2 : การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน
  บทที่3 : การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ ผลกำไร
  บทที่4 : การกระทำที่ได้ผลดีที่สุด
  บทที่5 : การโปรแกรมเชิงเส้นตรง
  บทที่6 : เกมและอุบาย
  บทที่7 : สินค้าคงคลัง
  บทที่8 : PERT/TIME, PERT/COST
  หนังสืออ้างอิง