รายวิชา OR233 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Programming)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ปัญหาโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์
  บทที่ 2 : โปรแกรมเชิงเส้น
  บทที่ 2 : โปรแกรมเชิงเส้น(ต่อ)
  บทที่ 3 : โปรแกรมเชิงจำนวนเต็ม
  บทที่ 3 : โปรแกรมเชิงจำนวนเต็ม(ต่อ)
  บทที่ 4 : โปรแกรมพลวัต
  บทที่ 5 : โปรแกรมเชิงหน้าจะเป็น
  บทที่ 6 : โปรแกรมเชิงจำนวนเต็มที่ไม่เป็นเส้นตรง
  แบบฝึกหัด : Test
  เฉลยแบบฝึกหัด : Answer
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ปัญหาโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์
  บทที่ 2 : โปรแกรมเชิงเส้น
  บทที่ 2 : โปรแกรมเชิงเส้น(ต่อ)
  บทที่ 3 : โปรแกรมเชิงจำนวนเต็ม
  บทที่ 3 : โปรแกรมเชิงจำนวนเต็ม(ต่อ)
  บทที่ 4 : โปรแกรมพลวัต
  บทที่ 5 : โปรแกรมเชิงหน้าจะเป็น
  บทที่ 6 : โปรแกรมเชิงจำนวนเต็มที่ไม่เป็นเส้นตรง
  แบบฝึกหัด : Test
  เฉลยแบบฝึกหัด : Answer
  บรรณานุกรม : Reference