รายวิชา OR414 การวิเคราะห์จ่ายงาน (Network Analysis)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ปัญหาเส้นทางสั้นที่สุดและต้นไม้แบบทอดข้ามค่าต่ำสุด
  บทที่ 3 : ปัญหาสายงานสูงสุด
  บทที่ 4 : ปัญหาสายงานข่ายงานเหมาะที่สุดด้วยขั้นตอน...
  บทที่ 5 : การบริหารโครงการด้วยเพิร์ต(PERT)และซีพีเอ็ม(CPM)
  บทที่ 6 : ปัญหาการเลือกที่ตั้ง
  บรรณานุกรม : Reference
  ตารางการแจกแจงปกติมาตรฐาน
  แบบทดสอบ
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ปัญหาเส้นทางสั้นที่สุดและต้นไม้แบบทอดข้ามค่าต่ำสุด
  บทที่ 3 : ปัญหาสายงานสูงสุด
  บทที่ 4 : ปัญหาสายงานข่ายงานเหมาะที่สุดด้วยขั้นตอน...
  บทที่ 5 : การบริหารโครงการด้วยเพิร์ต(PERT)และซีพีเอ็ม(CPM)
  บทที่ 6 : ปัญหาการเลือกที่ตั้ง
  บรรณานุกรม : Reference
  ตารางการแจกแจงปกติมาตรฐาน
  แบบทดสอบ