รหัสวิชา รายละเอียด
 
  IT104
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 3 หน่วย
(Introduction to Computer for Business)
ศึกษาความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างของ Hardware และ Software อุปกรณ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่าง ๆ ทางด้านธุรกิจ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานข้อมูล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางไมโครคอมพิวเตอร์และการใช้งานส่วนบุคคล เช่น Word Processing ฐานข้อมูลเบื้องต้นและโปรแกรมประยุกต์เฉพาะงาน
  IT104
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 3 หน่วย
(Introduction to Computer for Business)
ศึกษาความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างของ Hardware และ Software อุปกรณ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่าง ๆ ทางด้านธุรกิจ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานข้อมูล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางไมโครคอมพิวเตอร์และการใช้งานส่วนบุคคล เช่น Word Processing ฐานข้อมูลเบื้องต้นและโปรแกรมประยุกต์เฉพาะงาน
  IT105
อ่านกันเถอะ...
ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 หน่วย
(introduction to computer)
ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  IT105
อ่านกันเถอะ...
ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 หน่วย
(introduction to computer)
ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  IT105(H)
อ่านกันเถอะ...
ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 หน่วย
(INTRODUCTION TO COMPUTERSYSEMS)
ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  IT105(H)
อ่านกันเถอะ...
ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 หน่วย
(INTRODUCTION TO COMPUTERSYSEMS)
ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  IT105(H)
อ่านกันเถอะ...
ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น - หน่วย
(Introduction to Computer Systems)
-
  IT105(H)
อ่านกันเถอะ...
ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น - หน่วย
(Introduction to Computer Systems)
-
  IT203
อ่านกันเถอะ...
การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งาน 3 หน่วย
(Programming for Applications ( PR : ควรเรียน IT 105 มาก่อน ))
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างอัลกอริธึมเพื่อแก้ปัญหา การออกแบบอัลกอริธึมและรูปแบบต่าง ๆ ของโครงสร้างคำสั่งที่จำเป็นสำหรับการเขียนอัลกอริธึม การใช้ประเภทข้อมูล (data type) แบบต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาไวยากรณ์ของภาษาโปรแกรมขั้นสูง เช่น ภาษาปาสคาล การเขียนโปแกรมจากอัลตราไวโอเลต กานใช้เครื่อมือช่วยออกแบบโปรแกรมเช่นแผนผังการทำงาน (flow-chart) วิธีการออกแบบชนิดบนลงล่าง และการจำแนกโปรแกรมออกเป็นส่วนย่อย (program decomposition) การเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง (structured program) คุณสมบัติที่ควรมีของโปรแกรมที่ดี ตลอดถึงการใช้รูปแบบโปรแกรมที่ทำให้อ่านง่าย และการเขียนหมายเหตุ (comment) ในโปรแกรม เนื้อหาวิชาจะเน้นในการฝึกหัดเขียนโปรแกรมจริงให้นักศึกษาเกิดทักษะในระดับที่สามารถสร้างโปรแกรม ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขความผิดพลาดในโปรแกรมระดับเบื้องต้นสำหรับงานในลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น งานธุรกิจ งานคำนวณทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
  IT203
อ่านกันเถอะ...
การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งาน 3 หน่วย
(Programming for Applications ( PR : ควรเรียน IT 105 มาก่อน ))
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างอัลกอริธึมเพื่อแก้ปัญหา การออกแบบอัลกอริธึมและรูปแบบต่าง ๆ ของโครงสร้างคำสั่งที่จำเป็นสำหรับการเขียนอัลกอริธึม การใช้ประเภทข้อมูล (data type) แบบต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาไวยากรณ์ของภาษาโปรแกรมขั้นสูง เช่น ภาษาปาสคาล การเขียนโปแกรมจากอัลตราไวโอเลต กานใช้เครื่อมือช่วยออกแบบโปรแกรมเช่นแผนผังการทำงาน (flow-chart) วิธีการออกแบบชนิดบนลงล่าง และการจำแนกโปรแกรมออกเป็นส่วนย่อย (program decomposition) การเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง (structured program) คุณสมบัติที่ควรมีของโปรแกรมที่ดี ตลอดถึงการใช้รูปแบบโปรแกรมที่ทำให้อ่านง่าย และการเขียนหมายเหตุ (comment) ในโปรแกรม เนื้อหาวิชาจะเน้นในการฝึกหัดเขียนโปรแกรมจริงให้นักศึกษาเกิดทักษะในระดับที่สามารถสร้างโปรแกรม ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขความผิดพลาดในโปรแกรมระดับเบื้องต้นสำหรับงานในลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น งานธุรกิจ งานคำนวณทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
  IT204(47)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนโปรแกรมขั้นสูงและโครงสร้างข้อมูล 3 หน่วย
(Advanced Programming and Information Structures )
  IT204(47)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนโปรแกรมขั้นสูงและโครงสร้างข้อมูล 3 หน่วย
(Advanced Programming and Information Structures )
  IT253
อ่านกันเถอะ...
ภาษาโคบอล 1 หน่วย
(COBOL Programming ( PR : ควรเรียน IT 203 มาก่อน ))
ศึกษาโครงสร้างของภาษาโคบอลและพื้นฐานความสามารถของภาษาโคบอล ซึ่งจุดมุ่งหมายของวิชานี้ คือ การให้ความรู้แก่นักศึกษามากพอที่จะเข้าใจและสามารถเขียนโปรแกรมต่าง ๆ ในภาษาโคบอล
  IT253
อ่านกันเถอะ...
ภาษาโคบอล 1 หน่วย
(COBOL Programming ( PR : ควรเรียน IT 203 มาก่อน ))
ศึกษาโครงสร้างของภาษาโคบอลและพื้นฐานความสามารถของภาษาโคบอล ซึ่งจุดมุ่งหมายของวิชานี้ คือ การให้ความรู้แก่นักศึกษามากพอที่จะเข้าใจและสามารถเขียนโปรแกรมต่าง ๆ ในภาษาโคบอล
  IT254
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอาร์พีจี 1 หน่วย
(RPG Programming ( PR : ควรเรียน IT 203 มาก่อน ))
ศึกษาโครงสร้างของภาษาอาร์พีจี พร้อมทั้งวิธีการเขียนโปรแกรมวงจรการทำงานของภาษาอาร์พีจี เทคนิคชั้นสูง ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมในงานต่าง ๆ
  IT254
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอาร์พีจี 1 หน่วย
(RPG Programming ( PR : ควรเรียน IT 203 มาก่อน ))
ศึกษาโครงสร้างของภาษาอาร์พีจี พร้อมทั้งวิธีการเขียนโปรแกรมวงจรการทำงานของภาษาอาร์พีจี เทคนิคชั้นสูง ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมในงานต่าง ๆ
  IT257
อ่านกันเถอะ...
ภาษาปาสคาล 1 หน่วย
(Pascal Programming)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาปาสคาล กฎ และรูปแบบในการเขียนโปรแกรม ประโยชน์และประเภทของงานที่เหมาะสมกับภาษาปาสคาล
  IT257
อ่านกันเถอะ...
ภาษาปาสคาล 1 หน่วย
(Pascal Programming)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาปาสคาล กฎ และรูปแบบในการเขียนโปรแกรม ประโยชน์และประเภทของงานที่เหมาะสมกับภาษาปาสคาล
  IT257(51)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล 3 หน่วย
(PEACTOR PHYSICS)
ศึกษา องค์ประกอบต่างๆของภาษาโปรแกรม กฏวากยสัมพันธ์ ความหมาย วิธีการแก้ปัญหา ตัวอย่าง
  IT257(51)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล 3 หน่วย
(PEACTOR PHYSICS)
ศึกษา องค์ประกอบต่างๆของภาษาโปรแกรม กฏวากยสัมพันธ์ ความหมาย วิธีการแก้ปัญหา ตัวอย่าง
  IT257(H)(47)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือภาษาปาสคาล - หน่วย
(Pascal Programming)
-
  IT257(H)(47)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือภาษาปาสคาล - หน่วย
(Pascal Programming)
-
  IT258
อ่านกันเถอะ...
ภาษาซี 1 หน่วย
(C Programming ( PR : ควรเรียน IT 203 มาก่อน ))
ศึกษาลักษณะทั่วไปและลักษณะจำเพาะของภาษาซีและธรรมชาติที่แตกต่างจากภาษาอื่น ลักษณะของตัวแหรา ตัวดำเนินการ นิพจน์และการทำงานในลักษณะโปรแกรมโครงสร้าง การสร้างและเรียกใช้พังก์ชัน การสร้างแฟ้มและเข้าถึงแฟ้มการทำงานในระบบยูนิกซ์
  IT258
อ่านกันเถอะ...
ภาษาซี 1 หน่วย
(C Programming ( PR : ควรเรียน IT 203 มาก่อน ))
ศึกษาลักษณะทั่วไปและลักษณะจำเพาะของภาษาซีและธรรมชาติที่แตกต่างจากภาษาอื่น ลักษณะของตัวแหรา ตัวดำเนินการ นิพจน์และการทำงานในลักษณะโปรแกรมโครงสร้าง การสร้างและเรียกใช้พังก์ชัน การสร้างแฟ้มและเข้าถึงแฟ้มการทำงานในระบบยูนิกซ์
  IT259
อ่านกันเถอะ...
ภาษาเบสิก 1 หน่วย
(BASIC Programming ( PR : ควรเรียน IT 203 มาก่อน ))
ศึกษาโครงสร้างของภาษาเบสิกพร้อมทั้งการแก้ปัญหาต่าง ๆ การจัดการข้อมูล
  IT259
อ่านกันเถอะ...
ภาษาเบสิก 1 หน่วย
(BASIC Programming ( PR : ควรเรียน IT 203 มาก่อน ))
ศึกษาโครงสร้างของภาษาเบสิกพร้อมทั้งการแก้ปัญหาต่าง ๆ การจัดการข้อมูล