รายวิชา IT105(H) ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (INTRODUCTION TO COMPUTERSYSEMS)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  เลือกอ่านรายละเอียด...
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความรู้พื้นฐานทางด้านฮาร์ดแวร์
  บทที่ 2 : การปฏิวัติในคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
  บทที่ 3 : ฮาร์ดแวร์อินพุต
  บทที่ 4 : หน่วยประมวลผลกลาง
  บทที่ 5 : ฮาร์ดแวร์เอาต์พุต
  บทที่ 6 : ความรู้พื้นฐานทางด้านซอฟต์แวร์
  บทที่ 7 : การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น : แนวโครงสร้าง
  บทที่ 8 : ภาษาคอมพิวเตอร์
  บทที่ 9 : ระบบปฎิบัติการ
  บทที่ 10 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
  บทที่ 11 : การพัฒนาระบบสารสนเทศ
  บทที่ 12 : บทบาทคอมพิวเตอร์ต่อสังคม
  บทที่ 13 : ฮาร์ตแวร์หน่วยความจำและฐานข้อมูล
  บทที่ 14 : การสื่อสารข้อมูล
  ภาคผนวก A - B
  ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 1 - 2
  ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 3
  เลือกอ่านรายละเอียด...
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความรู้พื้นฐานทางด้านฮาร์ดแวร์
  บทที่ 2 : การปฏิวัติในคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
  บทที่ 3 : ฮาร์ดแวร์อินพุต
  บทที่ 4 : หน่วยประมวลผลกลาง
  บทที่ 5 : ฮาร์ดแวร์เอาต์พุต
  บทที่ 6 : ความรู้พื้นฐานทางด้านซอฟต์แวร์
  บทที่ 7 : การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น : แนวโครงสร้าง
  บทที่ 8 : ภาษาคอมพิวเตอร์
  บทที่ 9 : ระบบปฎิบัติการ
  บทที่ 10 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
  บทที่ 11 : การพัฒนาระบบสารสนเทศ
  บทที่ 12 : บทบาทคอมพิวเตอร์ต่อสังคม
  บทที่ 13 : ฮาร์ตแวร์หน่วยความจำและฐานข้อมูล
  บทที่ 14 : การสื่อสารข้อมูล
  ภาคผนวก A - B
  ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 1 - 2
  ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 3