รายวิชา IT104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ (Introduction to Computer for Business)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : โลกของคอมพิวเตอร์
  บทที่ 2 : ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
  บทที่ 3 : อุปกรณ์นำข้อมุลเข้าและเสนอผลงาน
  บทที่ 4 : หน่วยความจำอนุกรณ์
  บทที่ 5 : ระบบคอมพิวเตอร์และการส่งต่อข้อมูล
  บทที่ 6 : ระบบปฎิบัติการ
  บทที่ 7 : โปรแกรมประยุกต์
  บทที่ 8 : โปรแกรมประมวลคำและโปรแกรมจัดการเรื่องพิมพ์
  บทที่ 9 : โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในงานประเภทต่าง ๆ
  บทที่ 10 : ระบบฐานข้อมูล
  บทที่ 11 : แนวทางในการเขียนโปรแกรม
  บทที่ 12 : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  บทที่ 13 : การบริหารเพื่อรับรองระบบ
  บทที่ 14 : สายงานทางคอมพิวเตอร์
  บทที่ 15 : ระบบจำนวน
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : โลกของคอมพิวเตอร์
  บทที่ 2 : ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
  บทที่ 3 : อุปกรณ์นำข้อมุลเข้าและเสนอผลงาน
  บทที่ 4 : หน่วยความจำอนุกรณ์
  บทที่ 5 : ระบบคอมพิวเตอร์และการส่งต่อข้อมูล
  บทที่ 6 : ระบบปฎิบัติการ
  บทที่ 7 : โปรแกรมประยุกต์
  บทที่ 8 : โปรแกรมประมวลคำและโปรแกรมจัดการเรื่องพิมพ์
  บทที่ 9 : โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในงานประเภทต่าง ๆ
  บทที่ 10 : ระบบฐานข้อมูล
  บทที่ 11 : แนวทางในการเขียนโปรแกรม
  บทที่ 12 : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  บทที่ 13 : การบริหารเพื่อรับรองระบบ
  บทที่ 14 : สายงานทางคอมพิวเตอร์
  บทที่ 15 : ระบบจำนวน