รายวิชา IT257 ภาษาปาสคาล (Pascal Programming)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ลักษณะทั่วไปของภาษาปาสคาล
  บทที่ 2 : โครงสร้างโปรแกรมภาษาปาสคาล
  บทที่ 3 : โปรแกรมคำนวณ
  บทที่ 4 : ข้อมูลชนิดบูลีน (Boolean Data Type)
  บทที่ 5 : คำสั่งควบคุม (Control Statment)
  บทที่ 6 : ข้อมูลชนิดอักขระ
  บทที่ 7 : ข้อมูลชนิดลำดับ (Ordinal Type)
  บทที่ 8 : ข้อมูลแถวลำดับ (Array)
  บทที่ 9 : โปรแกรมย่อยในรูปฟังก์ชั่น
  บทที่ 10 : โปรแกรมย่อยในรูปโพรซิเจอร์ (Procedure)
  บทที่ 11 : ข้อมูลชนิดเรคคอร์ด (Records)
  บทที่ 12 : ข้อมูลชนิดไฟล์(Files)
  บทที่ 13 : ข้อมูลชนิดเซต (Set)
  บทที่ 14 : ข้อมูลชนิดพอยเตอร์และรายการข้อมูลที่มีการชี้ต่อ
  ภาคผนวกที่ 1 : ตัวอย่างโปรแกรมคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  ภาคผนวกที่ 2 : ตัวอย่างโปรแกรมขายสินค้าในร้านซุปเปอร์มาเก็ต
  ภาคผนวกที่ 3 : รูปแบบของภาษาปาสคาล
  ภาคผนวกที่ 4 : การแทนอักขระด้วยรหัสต่างๆ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ลักษณะทั่วไปของภาษาปาสคาล
  บทที่ 2 : โครงสร้างโปรแกรมภาษาปาสคาล
  บทที่ 3 : โปรแกรมคำนวณ
  บทที่ 4 : ข้อมูลชนิดบูลีน (Boolean Data Type)
  บทที่ 5 : คำสั่งควบคุม (Control Statment)
  บทที่ 6 : ข้อมูลชนิดอักขระ
  บทที่ 7 : ข้อมูลชนิดลำดับ (Ordinal Type)
  บทที่ 8 : ข้อมูลแถวลำดับ (Array)
  บทที่ 9 : โปรแกรมย่อยในรูปฟังก์ชั่น
  บทที่ 10 : โปรแกรมย่อยในรูปโพรซิเจอร์ (Procedure)
  บทที่ 11 : ข้อมูลชนิดเรคคอร์ด (Records)
  บทที่ 12 : ข้อมูลชนิดไฟล์(Files)
  บทที่ 13 : ข้อมูลชนิดเซต (Set)
  บทที่ 14 : ข้อมูลชนิดพอยเตอร์และรายการข้อมูลที่มีการชี้ต่อ
  ภาคผนวกที่ 1 : ตัวอย่างโปรแกรมคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  ภาคผนวกที่ 2 : ตัวอย่างโปรแกรมขายสินค้าในร้านซุปเปอร์มาเก็ต
  ภาคผนวกที่ 3 : รูปแบบของภาษาปาสคาล
  ภาคผนวกที่ 4 : การแทนอักขระด้วยรหัสต่างๆ
  บรรณานุกรม