รายวิชา IT259 ภาษาเบสิก (BASIC Programming ( PR : ควรเรียน IT 203 มาก่อน ))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  บทที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาเบสิค
  บทที่ 3 : วิธีการ Branching และ Looping ในภาษาเบสิค
  บทที่ 4 : การใช้คำสั่ง FOR-NEXT และ READ-DATA
  บทที่ 5 : ฟังก์ชั่นพิเศษต่างๆ ที่ใช้ในภาษาเบสิค
  บทที่ 6 : การเขียนโปรแกรม
  บทที่ 7 : การใช้ Array,Subroutine และฟังก์ชั่นอื่น
  บทที่ 8 : การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
  บทที่ 9 : คำสั่งพิเศษต่างๆ ที่ใช้กันในบางระบบ
  บทที่ 10 : การทดสอบโปรแกรม
  บทที่ 11 : การใช้คำสั่งเป็น Computed Branch
  บทที่ 12 : การประหยัดที่ในการเก็บข้อมูล(Data Conversion)
  บทที่ 13 : การดึงข้อมูลออกมาใช้งาน (Data conversion)
  บทที่ 14 : การประเมินผลกับแฟ้มข้อมูล ( File Processing)
  บทที่ 15 : คำสั่งที่ใช้ในการดำเนินงานกับหน่วยความจำสำรอง...
  บทที่ 16 : โปรแกรมจัดระบบงาน (Operating System)
  ภาคผนวกที่ 1
  ภาคผนวกที่ 2
  ภาคผนวกที่ 3
  ภาคผนวกที่ 4
  ภาคผนวกที่ 5
  ภาคผนวกที่ 5...(ต่อ)
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  บทที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาเบสิค
  บทที่ 3 : วิธีการ Branching และ Looping ในภาษาเบสิค
  บทที่ 4 : การใช้คำสั่ง FOR-NEXT และ READ-DATA
  บทที่ 5 : ฟังก์ชั่นพิเศษต่างๆ ที่ใช้ในภาษาเบสิค
  บทที่ 6 : การเขียนโปรแกรม
  บทที่ 7 : การใช้ Array,Subroutine และฟังก์ชั่นอื่น
  บทที่ 8 : การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
  บทที่ 9 : คำสั่งพิเศษต่างๆ ที่ใช้กันในบางระบบ
  บทที่ 10 : การทดสอบโปรแกรม
  บทที่ 11 : การใช้คำสั่งเป็น Computed Branch
  บทที่ 12 : การประหยัดที่ในการเก็บข้อมูล(Data Conversion)
  บทที่ 13 : การดึงข้อมูลออกมาใช้งาน (Data conversion)
  บทที่ 14 : การประเมินผลกับแฟ้มข้อมูล ( File Processing)
  บทที่ 15 : คำสั่งที่ใช้ในการดำเนินงานกับหน่วยความจำสำรอง...
  บทที่ 16 : โปรแกรมจัดระบบงาน (Operating System)
  ภาคผนวกที่ 1
  ภาคผนวกที่ 2
  ภาคผนวกที่ 3
  ภาคผนวกที่ 4
  ภาคผนวกที่ 5
  ภาคผนวกที่ 5...(ต่อ)
  บรรณานุกรม