รายวิชา IT257(51) การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล (PEACTOR PHYSICS)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ภาพรวมของคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม
  บทที่2 การแก้ปัญหาและ Pascal
  บทที่3 ฟังก์ชันและกระบวนงาน
  บทที่4 โครงสร้างการเลือก ข้อความสั่ง if และ case
  บทที่5 การทำซ้ำ ข้อความสั่ง while ,for และ repeat
  บทที่6 การเขียนโปรแกรมส่วนจำเพาะ
  บทที่7 แบบชนิดข้อมูลอย่างง่าย
  บทที่8 แฟ้มข้อความ
  บทที่9 แถวลำดับ
  บทที่10 แถวลำดับสองมิติ แถวลำดับของแถวลำดับ
  บทที่11 ระเบียน
  บทที่12 เซตและสายอักขระ
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ภาพรวมของคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม
  บทที่2 การแก้ปัญหาและ Pascal
  บทที่3 ฟังก์ชันและกระบวนงาน
  บทที่4 โครงสร้างการเลือก ข้อความสั่ง if และ case
  บทที่5 การทำซ้ำ ข้อความสั่ง while ,for และ repeat
  บทที่6 การเขียนโปรแกรมส่วนจำเพาะ
  บทที่7 แบบชนิดข้อมูลอย่างง่าย
  บทที่8 แฟ้มข้อความ
  บทที่9 แถวลำดับ
  บทที่10 แถวลำดับสองมิติ แถวลำดับของแถวลำดับ
  บทที่11 ระเบียน
  บทที่12 เซตและสายอักขระ
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก