รายวิชา IT254 ภาษาอาร์พีจี (RPG Programming ( PR : ควรเรียน IT 203 มาก่อน ))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : Introduction to Business Data processing
  บทที่ 2 : Communication with the Computer
  บทที่ 3 : File Description Specfications form
  บทที่ 4 : Input Specfication Form
  บทที่ 5 : Output-Format Specifications Form
  บทที่ 6 : Editing and Headings
  บทที่ 7 : Calculation
  บทที่ 8 : Indicators
  บทที่ 9 : Compara Verb
  บทที่ 10 : Table
  บทที่ 11 : Table Lookup
  บทที่ 12 : Arrays
  บทที่ 13 : Tape Processing
  บทที่ 14 : Matching Record
  บทที่ 15 : File Characteristics
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : Introduction to Business Data processing
  บทที่ 2 : Communication with the Computer
  บทที่ 3 : File Description Specfications form
  บทที่ 4 : Input Specfication Form
  บทที่ 5 : Output-Format Specifications Form
  บทที่ 6 : Editing and Headings
  บทที่ 7 : Calculation
  บทที่ 8 : Indicators
  บทที่ 9 : Compara Verb
  บทที่ 10 : Table
  บทที่ 11 : Table Lookup
  บทที่ 12 : Arrays
  บทที่ 13 : Tape Processing
  บทที่ 14 : Matching Record
  บทที่ 15 : File Characteristics
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม