รายวิชา MU103(54) ดนตรีวิจักขณ์ (MUSIC APPRECIATION)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  แบบประเมินผลก่อนเรียน
  บทนำ
  บทที่1 ประวัติดนตรีไทยและเครื่องดนตรีโบราณ
  บทที่2 เครื่องดนตรีไทย
  บทที่3 ลักษณะการผสมวงดนตรีไทยแบบฉบับ
  บทที่4 ดนตรีพื้นบ้าน
  บทที่5 ประเภทเพลงไทย
  บทที่6 อัตราของเพลงไทยและหน้าทับ
  บทที่7 ประวัติดนตรีตะวันตก
  บทที่8 เครื่องดนตรีตะวันตก
  บทที่9 องค์ประกอบพื้นฐานของดนตรีตะวันตก
  บทที่10 ลักษณะการผสมวงดนตรีตะวันตก
  บทที่11 ประเภทของดนตรีตะวันตก
  บทที่12 ดนตรีศตวรรษที่20
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  แบบประเมินผลก่อนเรียน
  บทนำ
  บทที่1 ประวัติดนตรีไทยและเครื่องดนตรีโบราณ
  บทที่2 เครื่องดนตรีไทย
  บทที่3 ลักษณะการผสมวงดนตรีไทยแบบฉบับ
  บทที่4 ดนตรีพื้นบ้าน
  บทที่5 ประเภทเพลงไทย
  บทที่6 อัตราของเพลงไทยและหน้าทับ
  บทที่7 ประวัติดนตรีตะวันตก
  บทที่8 เครื่องดนตรีตะวันตก
  บทที่9 องค์ประกอบพื้นฐานของดนตรีตะวันตก
  บทที่10 ลักษณะการผสมวงดนตรีตะวันตก
  บทที่11 ประเภทของดนตรีตะวันตก
  บทที่12 ดนตรีศตวรรษที่20
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก