รายวิชา MU103 ดนตรีวิจักษณ์ (Music Appreciation)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทนำ
  แบบประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่1 : ประวัติดนตรีไทยและเครื่องดนตรีโบราณ
  บทที่2 : เครื่องดนตรีไทย
  บทที่3 : ลักษณะการผสมวงดนตรีไทยแบบฉบับ
  บทที่4 : ดนตรีพื้นบ้าน
  บทที่5 : ประเภทของเพลงไทย
  บทที่6 : อัตราของเพลงไทยและหน้าทับ
  บทที่7 : ประวัติดนตรีตะวันตก
  บทที่8 : เครื่องดนตรีตะวันตก
  บทที่9 : องค์ประกอบพื้นฐานของดนตรีตะวันตก
  บทที่10 : ลักษณะการผสมวงดนตรีตะวันตก
  บทที่11 : ประเภทของดนตรีตะวันตก
  บทที่12 : ดนตรีศตวรรษที่ 20
  แบบประเมินผลหลังเรียน
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทนำ
  แบบประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่1 : ประวัติดนตรีไทยและเครื่องดนตรีโบราณ
  บทที่2 : เครื่องดนตรีไทย
  บทที่3 : ลักษณะการผสมวงดนตรีไทยแบบฉบับ
  บทที่4 : ดนตรีพื้นบ้าน
  บทที่5 : ประเภทของเพลงไทย
  บทที่6 : อัตราของเพลงไทยและหน้าทับ
  บทที่7 : ประวัติดนตรีตะวันตก
  บทที่8 : เครื่องดนตรีตะวันตก
  บทที่9 : องค์ประกอบพื้นฐานของดนตรีตะวันตก
  บทที่10 : ลักษณะการผสมวงดนตรีตะวันตก
  บทที่11 : ประเภทของดนตรีตะวันตก
  บทที่12 : ดนตรีศตวรรษที่ 20
  แบบประเมินผลหลังเรียน
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม