รายวิชา INE402(51) การจัดการทางอุตสาหกรรม (Inoustrial Mrnagement)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การจัดการสำหรับวิศวกร
  บทที่2 การตัดสินใจ
  บทที่3 แนวความคิดทางการจัดการ
  บทที่4 การวางแผน
  บทที่5 การจัดการยุทธศาสตร์
  บทที่6 การควบคุม
  บทที่7 การจัดองค์การ
  บทที่8 ภาวะผู้นำ
  บทที่9 การจูงใจ
  บทที่10 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  บทที่11 การจัดการและควบคุมการผลิต
  บทที่12 การเพื่มผลผลิต
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การจัดการสำหรับวิศวกร
  บทที่2 การตัดสินใจ
  บทที่3 แนวความคิดทางการจัดการ
  บทที่4 การวางแผน
  บทที่5 การจัดการยุทธศาสตร์
  บทที่6 การควบคุม
  บทที่7 การจัดองค์การ
  บทที่8 ภาวะผู้นำ
  บทที่9 การจูงใจ
  บทที่10 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  บทที่11 การจัดการและควบคุมการผลิต
  บทที่12 การเพื่มผลผลิต
  บรรณานุกรม