รายวิชา HC334(50 ครอบครัวกับการส่งเสริมอาชีพ (Family and Cameer Promotion)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับครอบครัว
  บทที่2 อิทธิพลของเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อสถาบันครอบครัว
  บทที่3 การวิเคราะห์ปัญหาครอบครัว
  บทที่4 กฤหมายสำคัญเกี่ยวกับครอบครัวและชีวิตประจำวัน
  บทที่5 กฤหมายคุ้มครองแรงงาน
  บทที่6 การแนะแนวอาชีพ
  บทที่7 การส่งเสริมอาชีพ
  บทที่8 บทบาทของครอบครัวกับการส่งเสริมอาชีพ
  บทที่9 บทบาทหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่มีต่อการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับครอบครัว
  บทที่2 อิทธิพลของเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อสถาบันครอบครัว
  บทที่3 การวิเคราะห์ปัญหาครอบครัว
  บทที่4 กฤหมายสำคัญเกี่ยวกับครอบครัวและชีวิตประจำวัน
  บทที่5 กฤหมายคุ้มครองแรงงาน
  บทที่6 การแนะแนวอาชีพ
  บทที่7 การส่งเสริมอาชีพ
  บทที่8 บทบาทของครอบครัวกับการส่งเสริมอาชีพ
  บทที่9 บทบาทหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่มีต่อการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ