รายวิชา CT211 โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง (Discrete Structures)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
  บทที่ 2 : การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ...
  บทที่ 3 : พัฒนาการของ Softwere Technology
  บทที่ 4 : การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหา...
  บทที่ 5 : การใช้เครื่องมือในการออกแบบ
  บทที่ 6 : โครงสร้างข้อมูลแบบง่าย
  บทที่ 7 : โครงสร้างข้อมูลแบบซับซ้อน
  บทที่ 8 : โครงสร้างข้อมูลแบบอะเรย์หลายมิติ
  บทที่ 9 : โครงสร้างข้อมูลแบบระเบียน(Record Data Type)
  บทที่10 : การเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล
  บทที่11 : แฟ้มข้อมูล
  บทที่12 : การออกแบบโปรแกรมย่อย
  บทที่13 : วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  บทที่14 : การเขียนโปรแกรมตามรูปแบบของ Visual
  ภาคผนวกที่ 1
  ภาคผนวกที่ 2
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
  บทที่ 2 : การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ...
  บทที่ 3 : พัฒนาการของ Softwere Technology
  บทที่ 4 : การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหา...
  บทที่ 5 : การใช้เครื่องมือในการออกแบบ
  บทที่ 6 : โครงสร้างข้อมูลแบบง่าย
  บทที่ 7 : โครงสร้างข้อมูลแบบซับซ้อน
  บทที่ 8 : โครงสร้างข้อมูลแบบอะเรย์หลายมิติ
  บทที่ 9 : โครงสร้างข้อมูลแบบระเบียน(Record Data Type)
  บทที่10 : การเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล
  บทที่11 : แฟ้มข้อมูล
  บทที่12 : การออกแบบโปรแกรมย่อย
  บทที่13 : วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  บทที่14 : การเขียนโปรแกรมตามรูปแบบของ Visual
  ภาคผนวกที่ 1
  ภาคผนวกที่ 2
  บรรณานุกรม : Reference