รหัสวิชา รายละเอียด
 
  SO103
อ่านกันเถอะ...
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Sociology and Anthropology)
ศึกษาขอบเขตและสาระเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม แนวความคิดทั่วไปของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาต่อการศึกษาเรื่องสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันสังคม วัฒนธรรมและแบบแผนความประพฤติของคนในสังคม มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความสัมพันธ์ของคนในสังคมในแง่ต่างๆ การขัดเกลาทางสังคม การจัดช่วงชั้น พฤติกรรมเบี่ยงเบน การควบคุมทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การนำเอาความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไปประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน
  SO103
อ่านกันเถอะ...
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Sociology and Anthropology)
ศึกษาขอบเขตและสาระเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม แนวความคิดทั่วไปของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาต่อการศึกษาเรื่องสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันสังคม วัฒนธรรมและแบบแผนความประพฤติของคนในสังคม มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความสัมพันธ์ของคนในสังคมในแง่ต่างๆ การขัดเกลาทางสังคม การจัดช่วงชั้น พฤติกรรมเบี่ยงเบน การควบคุมทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การนำเอาความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไปประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน
  SO103(54)
อ่านกันเถอะ...
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to sociology and anthropology)
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
  SO103(54)
อ่านกันเถอะ...
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to sociology and anthropology)
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
  SO215
อ่านกันเถอะ...
สังคมวิทยาทางปัญญา - หน่วย
(Sociology of Intellectual Life)
-
  SO215
อ่านกันเถอะ...
สังคมวิทยาทางปัญญา - หน่วย
(Sociology of Intellectual Life)
-
  SO233
อ่านกันเถอะ...
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3 หน่วย
(Social Cutural Change (SO 205))
ศึกษาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม สาเหตุและปัจจัยการเปลี่ยนแปลงและผลซึ่งมีผลต่อการต่อต้านการยอมรับและการเปลี่ยนแปลง โดยเปรียบเทียบทั้งสังคมตะวันตกและสังคมตะวันออก และศึกษาสาเหตุ ปัจจัย ผลของการเปลี่ยนแปลงตามแผน
  SO233
อ่านกันเถอะ...
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3 หน่วย
(Social Cutural Change (SO 205))
ศึกษาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม สาเหตุและปัจจัยการเปลี่ยนแปลงและผลซึ่งมีผลต่อการต่อต้านการยอมรับและการเปลี่ยนแปลง โดยเปรียบเทียบทั้งสังคมตะวันตกและสังคมตะวันออก และศึกษาสาเหตุ ปัจจัย ผลของการเปลี่ยนแปลงตามแผน
  SO243
อ่านกันเถอะ...
ประชากรศาสตร์ 3 หน่วย
(Demography (SO 260))
ศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ถึงปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวพันกับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในขนาดอัตราการเพิ่ม องค์ประกอบการกระจายของประชากร แนวโน้มของการเจริญพันธุ์ การตาย และการย้ายถิ่น โดยมุ่งพิจารณาทั้งความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม และนโยบายประชากรเป็นหลัก
  SO243
อ่านกันเถอะ...
ประชากรศาสตร์ 3 หน่วย
(Demography (SO 260))
ศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ถึงปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวพันกับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในขนาดอัตราการเพิ่ม องค์ประกอบการกระจายของประชากร แนวโน้มของการเจริญพันธุ์ การตาย และการย้ายถิ่น โดยมุ่งพิจารณาทั้งความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม และนโยบายประชากรเป็นหลัก
  SO244
อ่านกันเถอะ...
มนุษยนิเวศวิทยา 3 หน่วย
(Human Ecology (SO 230))
ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อการพัฒนาทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ การใช้ที่ดิน การขยายตังของประชากร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะที่มีผลต่อคุณภาพของชีวิต ศึกษานโยบายสังคมและการควบคุมทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย
  SO244
อ่านกันเถอะ...
มนุษยนิเวศวิทยา 3 หน่วย
(Human Ecology (SO 230))
ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อการพัฒนาทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ การใช้ที่ดิน การขยายตังของประชากร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะที่มีผลต่อคุณภาพของชีวิต ศึกษานโยบายสังคมและการควบคุมทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย
  SO263
อ่านกันเถอะ...
งานสังคมสงเคราะห์เบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Social Work (SO 366))
ศึกษางานสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน ศึกษาทฤษฎีและหลักการในการปฏิบัติงาน การนำเอางานสังคมสงเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในกิจการสังคม
  SO263
อ่านกันเถอะ...
งานสังคมสงเคราะห์เบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Social Work (SO 366))
ศึกษางานสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน ศึกษาทฤษฎีและหลักการในการปฏิบัติงาน การนำเอางานสังคมสงเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในกิจการสังคม
  SO265
อ่านกันเถอะ...
ปัญหาสังคม 3 หน่วย
(Social Problems (SO 160))
วิเคราะห์สภาวะสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างและความสัมพันธ์ของสมาชิก โดยศึกษาปัญหาสังคมต่างๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน ยาเสพติด อาชญากรรม ปัญหาทางเพศ โสเภณี การว่างงาน เป็นต้น ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหา
  SO265
อ่านกันเถอะ...
ปัญหาสังคม 3 หน่วย
(Social Problems (SO 160))
วิเคราะห์สภาวะสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างและความสัมพันธ์ของสมาชิก โดยศึกษาปัญหาสังคมต่างๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน ยาเสพติด อาชญากรรม ปัญหาทางเพศ โสเภณี การว่างงาน เป็นต้น ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหา
  SO267(51)
อ่านกันเถอะ...
สังคมวิทยาเมือง 3 หน่วย
(URBAN SOCIOGY)
ศึกษา สังคมมนุษย์ภายใต้สภาวะแวดล้อมการทำให้มีลํกษระเป็นแบบเมือง
  SO267(51)
อ่านกันเถอะ...
สังคมวิทยาเมือง 3 หน่วย
(URBAN SOCIOGY)
ศึกษา สังคมมนุษย์ภายใต้สภาวะแวดล้อมการทำให้มีลํกษระเป็นแบบเมือง
  SO291
อ่านกันเถอะ...
ระเบียบวิธีการการวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3 หน่วย
(Research methods in Sociology and Anathopology)
ศึกษาทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การวางรูปแบบการวิจัยและการใช้กลวิธีต่างๆในการวิจัย
  SO291
อ่านกันเถอะ...
ระเบียบวิธีการการวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3 หน่วย
(Research methods in Sociology and Anathopology)
ศึกษาทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การวางรูปแบบการวิจัยและการใช้กลวิธีต่างๆในการวิจัย
  SO303
อ่านกันเถอะ...
สังคมวิทยาว่าด้วยอาชญากรรมและการลงโทษ - หน่วย
(Sociology of Crime and Punishment)
-
  SO303
อ่านกันเถอะ...
สังคมวิทยาว่าด้วยอาชญากรรมและการลงโทษ - หน่วย
(Sociology of Crime and Punishment)
-
  SO325(H)
อ่านกันเถอะ...
การพัฒนาชุมชน - หน่วย
(Community Development)
-
  SO325(H)
อ่านกันเถอะ...
การพัฒนาชุมชน - หน่วย
(Community Development)
-
  SO325(S)
อ่านกันเถอะ...
การพัฒนาชุมชน - หน่วย
(Community Development)
-
  SO325(S)
อ่านกันเถอะ...
การพัฒนาชุมชน - หน่วย
(Community Development)
-
  SO335
อ่านกันเถอะ...
การพัฒนาชุมชน 3 หน่วย
(Community Development)
ศึกษาโครงสร้าง ลักษณะของชุมชน ความหมาย ปรัชญา แนวคิด หลักการเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน ศึกษากระบวนการในเรื่องการวางแผนพัฒนาการของชุมชนใหญ่และชุมชนเล็ก โดยเน้นเฉพาะประเทศไทย
  SO335
อ่านกันเถอะ...
การพัฒนาชุมชน 3 หน่วย
(Community Development)
ศึกษาโครงสร้าง ลักษณะของชุมชน ความหมาย ปรัชญา แนวคิด หลักการเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน ศึกษากระบวนการในเรื่องการวางแผนพัฒนาการของชุมชนใหญ่และชุมชนเล็ก โดยเน้นเฉพาะประเทศไทย
  SO345
อ่านกันเถอะ...
สาธารณสุขและมนุษนิเวศวิทยาเมือง 3 หน่วย
(Public Health and Urban Human Ecology)
ศึกษาสภาพของมนุษยนิเวศวิทยาในเมือง ประวัติการแพทย์ วัตถุประสงค์ของการแพทย์เพื่อรักษาสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพให้เข้าสู่สภาพปกติเมื่อมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้น กับบรรเทาความเจ็บป่วย โดยมุ่งส่งเสริมการรักษาสุขภาพ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญในงานสาธารณสุขสมัยใหม่
  SO345
อ่านกันเถอะ...
สาธารณสุขและมนุษนิเวศวิทยาเมือง 3 หน่วย
(Public Health and Urban Human Ecology)
ศึกษาสภาพของมนุษยนิเวศวิทยาในเมือง ประวัติการแพทย์ วัตถุประสงค์ของการแพทย์เพื่อรักษาสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพให้เข้าสู่สภาพปกติเมื่อมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้น กับบรรเทาความเจ็บป่วย โดยมุ่งส่งเสริมการรักษาสุขภาพ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญในงานสาธารณสุขสมัยใหม่
  SO365
อ่านกันเถอะ...
สวัสดิการสังคม - หน่วย
(Social Welfare)
-
  SO365
อ่านกันเถอะ...
สวัสดิการสังคม - หน่วย
(Social Welfare)
-
  SO374
อ่านกันเถอะ...
สังคมวิทยาการศึกษา 3 หน่วย
(Sociology of Education)
ศึกษาความสัมพันธ์ของการศึกษากับสังคมวิทยาและศาสตร์อื่นๆ ที่จะเกิดประโยชน์แก่สภาพสังคมปัจจุบัน คุณค่าของการศึกษาที่มีต่อบุคคลและสังคม พิจารณาความสำคัญของการขัดเกลาทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับครอบครัวชุมชนสังคม และการศึกษากับการพัฒนา
  SO374
อ่านกันเถอะ...
สังคมวิทยาการศึกษา 3 หน่วย
(Sociology of Education)
ศึกษาความสัมพันธ์ของการศึกษากับสังคมวิทยาและศาสตร์อื่นๆ ที่จะเกิดประโยชน์แก่สภาพสังคมปัจจุบัน คุณค่าของการศึกษาที่มีต่อบุคคลและสังคม พิจารณาความสำคัญของการขัดเกลาทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับครอบครัวชุมชนสังคม และการศึกษากับการพัฒนา
  SO376(54)
อ่านกันเถอะ...
สังคมวิทยาศาสนา 3 หน่วย
(SOCIOLOGY OF RELIGION)
สังคมวิทยาศาสนา
  SO376(54)
อ่านกันเถอะ...
สังคมวิทยาศาสนา 3 หน่วย
(SOCIOLOGY OF RELIGION)
สังคมวิทยาศาสนา
  SO378(50
อ่านกันเถอะ...
สังคมวิทยาสตรี 3 หน่วย
(SOCIOLOGY OF WOMEN)
ศึกษา บทบาทสตรี เป็นแนวทางที่สังคมวิทยาให้ความสนใจ และในทำนองเดียวกัน แนวคิก ทฤษฎี รวมทั้งแบบแผน
  SO378(50
อ่านกันเถอะ...
สังคมวิทยาสตรี 3 หน่วย
(SOCIOLOGY OF WOMEN)
ศึกษา บทบาทสตรี เป็นแนวทางที่สังคมวิทยาให้ความสนใจ และในทำนองเดียวกัน แนวคิก ทฤษฎี รวมทั้งแบบแผน
  SO380
อ่านกันเถอะ...
การจัดลำดับช่วงชั้นทางสังคม - หน่วย
(Social Stratification)
-
  SO380
อ่านกันเถอะ...
การจัดลำดับช่วงชั้นทางสังคม - หน่วย
(Social Stratification)
-
  SO383
อ่านกันเถอะ...
การจัดองค์การทางสังคม 3 หน่วย
(Social Organization)
ศึกษาระบบสังคม บันทัดฐาน สถานภาพ บทบาทของกลุ่ม และสถาบันสังคม โดยเน้นถึงผลกระทบของการจัดระเบียบสังคมที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคล การเคลื่อนที่ทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนา
  SO383
อ่านกันเถอะ...
การจัดองค์การทางสังคม 3 หน่วย
(Social Organization)
ศึกษาระบบสังคม บันทัดฐาน สถานภาพ บทบาทของกลุ่ม และสถาบันสังคม โดยเน้นถึงผลกระทบของการจัดระเบียบสังคมที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคล การเคลื่อนที่ทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนา
  SO385
อ่านกันเถอะ...
การควบคุมการสังคม 3 หน่วย
(Social Control)
ศึกษาความเป็นระเบียบทางสังคม การควบคุมสังคมโดยใช้วิธีการขัดเกลาทางสังคม ศึกษาการควบคุมทางสังคมในกลุ่มปฐมภูมิ กลุ่มทุติยภูมิ องค์การ ตลอดจนการควบคุมในระดับสังคม ระหว่างสังคม และปฏิบัติต่อการควบคุมทางสังคม
  SO385
อ่านกันเถอะ...
การควบคุมการสังคม 3 หน่วย
(Social Control)
ศึกษาความเป็นระเบียบทางสังคม การควบคุมสังคมโดยใช้วิธีการขัดเกลาทางสังคม ศึกษาการควบคุมทางสังคมในกลุ่มปฐมภูมิ กลุ่มทุติยภูมิ องค์การ ตลอดจนการควบคุมในระดับสังคม ระหว่างสังคม และปฏิบัติต่อการควบคุมทางสังคม
  SO387
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมรวมหมู่ 3 หน่วย
(Collective Behavior)
ศึกษาขอบข่ายและเนื้อหาของพฤติกรรมรวมหมู่ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเกิดกลุ่ม ทั้งด้านสังคมวิทยาและจิตวิทยาสังคม อิทธิพลต่างๆ ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมรวมหมู่ การระบาดทางอารมณ์ ข่าวลือ มติชน การโฆษณาชวนเชื่อ ขบวนการทางสังคมในสังคมไทย
  SO387
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมรวมหมู่ 3 หน่วย
(Collective Behavior)
ศึกษาขอบข่ายและเนื้อหาของพฤติกรรมรวมหมู่ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเกิดกลุ่ม ทั้งด้านสังคมวิทยาและจิตวิทยาสังคม อิทธิพลต่างๆ ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมรวมหมู่ การระบาดทางอารมณ์ ข่าวลือ มติชน การโฆษณาชวนเชื่อ ขบวนการทางสังคมในสังคมไทย
  SO464
อ่านกันเถอะ...
ศึกษาวิทยาอาชญากรรมและการลงโทษ 3 หน่วย
(Sociology of Crime and Punishment (SO303))
ศึกษาพฤติกรรมการกระทำผิด วิวัฒนาการและทัศนะของนักวิชาการที่ศึกษาพฤติกรรมการกระทำผิด ท่าทีของสังคมต่อพฤติกรรมดังกล่าว ศึกษาปัจจัยที่มีผลให้เกิดการกระทำผิด การป้องกันและการลงโทษ ศึกษาทฤษฎีและกระบวนการลงโทษ การทำงานของหน่วยงาน การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
  SO464
อ่านกันเถอะ...
ศึกษาวิทยาอาชญากรรมและการลงโทษ 3 หน่วย
(Sociology of Crime and Punishment (SO303))
ศึกษาพฤติกรรมการกระทำผิด วิวัฒนาการและทัศนะของนักวิชาการที่ศึกษาพฤติกรรมการกระทำผิด ท่าทีของสังคมต่อพฤติกรรมดังกล่าว ศึกษาปัจจัยที่มีผลให้เกิดการกระทำผิด การป้องกันและการลงโทษ ศึกษาทฤษฎีและกระบวนการลงโทษ การทำงานของหน่วยงาน การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
  SO468(47)
อ่านกันเถอะ...
สังคมวิทยาประยุกต์ ในโครงการพัฒนา 3 หน่วย
(Applied Sociology to Development Program)
-
  SO468(47)
อ่านกันเถอะ...
สังคมวิทยาประยุกต์ ในโครงการพัฒนา 3 หน่วย
(Applied Sociology to Development Program)
-
  SO468(50)
อ่านกันเถอะ...
สังคมวิทยาประยุกต์ในโครงการพัฒนา 3 หน่วย
(Applied Sociology to Deuelopment Program)
ศึกษา สังคมวิทยา วัฒธรรม แนวความคิดทฤษฎีวิทยา สังคมวิทยาประยุกต์
  SO468(50)
อ่านกันเถอะ...
สังคมวิทยาประยุกต์ในโครงการพัฒนา 3 หน่วย
(Applied Sociology to Deuelopment Program)
ศึกษา สังคมวิทยา วัฒธรรม แนวความคิดทฤษฎีวิทยา สังคมวิทยาประยุกต์
  SO474
อ่านกันเถอะ...
สังคมวิทยาอาชีพ 3 หน่วย
(Sociology of Occupations)
ศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของมนุษย์และสังคม วิเคราะห์อาชีพในองค์การสมัยใหม่ เหตุผลการจัดตั้ง อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของอาชีพกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม และศึกษาการอาชีพในสังคมไทย ความต้องการแรงงาน การว่างงานและการขยายแรงงานในประเทศ
  SO474
อ่านกันเถอะ...
สังคมวิทยาอาชีพ 3 หน่วย
(Sociology of Occupations)
ศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของมนุษย์และสังคม วิเคราะห์อาชีพในองค์การสมัยใหม่ เหตุผลการจัดตั้ง อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของอาชีพกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม และศึกษาการอาชีพในสังคมไทย ความต้องการแรงงาน การว่างงานและการขยายแรงงานในประเทศ
  SO474(S)
อ่านกันเถอะ...
สังคมวิทยาอาชีพ - หน่วย
(Sociology of Occupations)
-
  SO474(S)
อ่านกันเถอะ...
สังคมวิทยาอาชีพ - หน่วย
(Sociology of Occupations)
-
  SO477
อ่านกันเถอะ...
สังคมวิทยาการเมือง 3 หน่วย
(Political Sociology(SO310))
ศึกษาขอบเขตและกำเนิดของศาสตร์สังคมวิทยาการเมือง เน้นพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับการเมือง แนวคิดของนักสังคมวิทยาการเมือง สาเหตุทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตัวการขยายตัวของลัทธิการเมืองและลัทธิเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับความมั่นคงของระบบประชาธิปไตย ภาวะความเป็นผู้นำและลักษณะอำนาจที่เกิดขึ้น เอกลักษณ์ของสังคมไทยที่เอื้ออำนวยต่อความมั่นคงและกำลังอำนาจแห่งชาติ
  SO477
อ่านกันเถอะ...
สังคมวิทยาการเมือง 3 หน่วย
(Political Sociology(SO310))
ศึกษาขอบเขตและกำเนิดของศาสตร์สังคมวิทยาการเมือง เน้นพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับการเมือง แนวคิดของนักสังคมวิทยาการเมือง สาเหตุทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตัวการขยายตัวของลัทธิการเมืองและลัทธิเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับความมั่นคงของระบบประชาธิปไตย ภาวะความเป็นผู้นำและลักษณะอำนาจที่เกิดขึ้น เอกลักษณ์ของสังคมไทยที่เอื้ออำนวยต่อความมั่นคงและกำลังอำนาจแห่งชาติ
  SO483
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3 หน่วย
(Sociological and Anthropological Theory ( SO485))
ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษวิทยาที่สำคัญตั้งแต่ศตวรรษที่18 จนถึงปัจจุบัน ประโยชน์ของแนวความคิด ทฤษฎีที่มีต่อการพัฒนา การวิจัยและการแก้ปัญหาทางสังคม
  SO483
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3 หน่วย
(Sociological and Anthropological Theory ( SO485))
ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษวิทยาที่สำคัญตั้งแต่ศตวรรษที่18 จนถึงปัจจุบัน ประโยชน์ของแนวความคิด ทฤษฎีที่มีต่อการพัฒนา การวิจัยและการแก้ปัญหาทางสังคม
  SO492
อ่านกันเถอะ...
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2 3 หน่วย
(Reasearch Methods in Sociology and Anthropology II)
ศึกษาวิธีการทางสังคมศาสตร์ที่นำมาใช้ในการค้นคว้า รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่างๆของการวิจัยทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตั้งแต่การเลือกเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์แปลความหมายของข้อค้นพบที่นักศึกษา ได้มีการฝึกหัดวิจัยภาคปฏิบัติจากงานสนาม(ควรเรียนวิชา SO 291 มาก่อน)
  SO492
อ่านกันเถอะ...
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2 3 หน่วย
(Reasearch Methods in Sociology and Anthropology II)
ศึกษาวิธีการทางสังคมศาสตร์ที่นำมาใช้ในการค้นคว้า รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่างๆของการวิจัยทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตั้งแต่การเลือกเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์แปลความหมายของข้อค้นพบที่นักศึกษา ได้มีการฝึกหัดวิจัยภาคปฏิบัติจากงานสนาม(ควรเรียนวิชา SO 291 มาก่อน)
  SO499(S)
อ่านกันเถอะ...
พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาอังกฤษ-ไทย - หน่วย
(-)
-
  SO499(S)
อ่านกันเถอะ...
พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาอังกฤษ-ไทย - หน่วย
(-)
-