รายวิชา SO291 ระเบียบวิธีการการวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (Research methods in Sociology and Anathopology)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : กระบวนการวิจัย
  บทที่2 : การวิเคราะห์หลักฐานและความเป็นเหตุเป็นผลกัน
  บทที่3 : การเลือกและการกำหนดปัญหา
  บทที่4 : ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
  บทที่5 : รูปแบบของการวิจัย
  บทที่6 : การรวบรวมข้อมูล
  บทที่7 : วิธีการสังเกตการณ์
  บทที่8 : การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
  บทที่9 : การวิเคราะห์ข้อมูล
  บทที่10 : การเขียนรายงานผลการวิจัย
  ภาคผนวก ก : Supplement
  ภาคผนวก ข : Supplement
  ภาคผนวก ค : Supplement
  ภาคผนวก ง : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : กระบวนการวิจัย
  บทที่2 : การวิเคราะห์หลักฐานและความเป็นเหตุเป็นผลกัน
  บทที่3 : การเลือกและการกำหนดปัญหา
  บทที่4 : ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
  บทที่5 : รูปแบบของการวิจัย
  บทที่6 : การรวบรวมข้อมูล
  บทที่7 : วิธีการสังเกตการณ์
  บทที่8 : การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
  บทที่9 : การวิเคราะห์ข้อมูล
  บทที่10 : การเขียนรายงานผลการวิจัย
  ภาคผนวก ก : Supplement
  ภาคผนวก ข : Supplement
  ภาคผนวก ค : Supplement
  ภาคผนวก ง : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference