รายวิชา SO474 สังคมวิทยาอาชีพ (Sociology of Occupations)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : อารัมภบท
  บทที่2 : อาชีพกับสังคม
  บทที่3 : การเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพของคนในสังคมก่อน.....
  บทที่4 : อุดมการณ์แห่งการพัฒนากับการประกอบอาชีพ
  บทที่5 : ประเทศไทยกับการพัฒนาอาชีพ
  บทที่6 : การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพและการพัฒนาอาชีพ
  บทที่7 : บทบาทของกลุ่มอาชีพ
  บทที่8 : สรุปและความส่งท้าย
  ภาคผนวก : ลู่ทางการลงทุน
  ภาคผนวก : การเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่น
  ภาคผนวก : นิสัยการทำงานและบริหารงานแบบเกาหลี
  ภาคผนวก : ข้อมูลโครงสร้างการจ้างงานและค่าใช้จ่าย.....
  ภาคผนวก : ตัวอย่างการเขียนจดหมายสมัครงาน
  ภาคผนวก : แผนพัฒนาฉบับที่ 7
  ภาคผนวก : ภาวะเศรษฐกิจของไทยปีพ.ศ.2535-2539
  บรรณานุกรม : Reference
  เกี่ยวกับผู้เขียน
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : อารัมภบท
  บทที่2 : อาชีพกับสังคม
  บทที่3 : การเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพของคนในสังคมก่อน.....
  บทที่4 : อุดมการณ์แห่งการพัฒนากับการประกอบอาชีพ
  บทที่5 : ประเทศไทยกับการพัฒนาอาชีพ
  บทที่6 : การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพและการพัฒนาอาชีพ
  บทที่7 : บทบาทของกลุ่มอาชีพ
  บทที่8 : สรุปและความส่งท้าย
  ภาคผนวก : ลู่ทางการลงทุน
  ภาคผนวก : การเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่น
  ภาคผนวก : นิสัยการทำงานและบริหารงานแบบเกาหลี
  ภาคผนวก : ข้อมูลโครงสร้างการจ้างงานและค่าใช้จ่าย.....
  ภาคผนวก : ตัวอย่างการเขียนจดหมายสมัครงาน
  ภาคผนวก : แผนพัฒนาฉบับที่ 7
  ภาคผนวก : ภาวะเศรษฐกิจของไทยปีพ.ศ.2535-2539
  บรรณานุกรม : Reference
  เกี่ยวกับผู้เขียน