รายวิชา SO325(S) การพัฒนาชุมชน (Community Development)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457
  บทที่2 : ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานของ.....
  บทที่3 : ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326
  บทที่4 : พระราชบัญญัติจัดระเบียบหมู่บ้านอาสาพัฒนาและ.....
  บทที่5 : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณและ.....
  บทที่6 : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารพัฒนาชนบท.....
  บทที่7 : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารการใช้น้ำและ.....
  บทที่8 : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาชนบท พ.ศ.2527
  บทที่9 : คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติที่ 7/2527 เรื่อง.....
  บทที่10 : ระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาชนบทว่าด้วยการเบิก....
  บทที่11 : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนพัฒนา.....
  บทที่12 : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการวางแผนพัฒนาจังหวัด.....
  บทที่13 : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานแผนพัฒนาจังหวัด...
  บทที่14 : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการวางแผนพัฒนาตำบล.....
  บทที่15 : หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม......
  บทที่16 : คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติที่ 7/2526 ลงวันที่.....
  บทที่17 : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการสร้างงานในชนบท.....
  ภาคผนวก : Supplement(1)
  ภาคผนวก : Supplement (2)
  ภาคผนวก : Supplement (3)
  ภาคผนวก : Supplement (4)
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457
  บทที่2 : ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานของ.....
  บทที่3 : ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326
  บทที่4 : พระราชบัญญัติจัดระเบียบหมู่บ้านอาสาพัฒนาและ.....
  บทที่5 : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณและ.....
  บทที่6 : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารพัฒนาชนบท.....
  บทที่7 : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารการใช้น้ำและ.....
  บทที่8 : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาชนบท พ.ศ.2527
  บทที่9 : คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติที่ 7/2527 เรื่อง.....
  บทที่10 : ระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาชนบทว่าด้วยการเบิก....
  บทที่11 : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนพัฒนา.....
  บทที่12 : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการวางแผนพัฒนาจังหวัด.....
  บทที่13 : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานแผนพัฒนาจังหวัด...
  บทที่14 : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการวางแผนพัฒนาตำบล.....
  บทที่15 : หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม......
  บทที่16 : คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติที่ 7/2526 ลงวันที่.....
  บทที่17 : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการสร้างงานในชนบท.....
  ภาคผนวก : Supplement(1)
  ภาคผนวก : Supplement (2)
  ภาคผนวก : Supplement (3)
  ภาคผนวก : Supplement (4)