รายวิชา SO335 การพัฒนาชุมชน (Community Development)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : แนวความคิดและหลักการพัฒนาชุมชน
  บทที่2 : การดำเนินงานพัฒนาชุมชนในประเทศไทย
  บทที่3 : การพัฒนาชนบทด้วยวิธีการพัฒนาชุมชน
  บทที่4 : ผู้นำท้องถิ่น
  บทที่5 : ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  บทที่6 : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนพัฒนาชุมชน
  บทที่7 : การเข้าถึงประชนชน
  บทที่8 : การทำงานกับกลุ่ม
  บทที่9 : การประชาสัมพันธ์
  บทที่10 : การศึกษาชุมชน
  บทที่11 : การวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และการวางโครงการ
  บทที่12 : การฝึกอบรมเพื่อนการพัฒนาชนบท
  บทที่13 : นักบริหารกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
  บทที่14 : การวางแผน
  บทที่15 : การจัดองค์การ
  บทที่16 : การวินิจฉัยสั่งการ
  บทที่17 : การอำนวยงาน
  บทที่18 : การควบคุมงาน
  บทที่19 : การประสานงาน
  บทที่20 : การสื่อสาร
  บทที่21 : การประเมินผล
  บทที่22 : การพัฒนาการเกษตร
  บทที่23 : การพัฒนาชนบทแนวใหม่
  บทที่24 : การพัฒนาชนบทของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
  บทที่25 : การพัฒนาชนบทของประเทศอินโดนีเซีย
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : แนวความคิดและหลักการพัฒนาชุมชน
  บทที่2 : การดำเนินงานพัฒนาชุมชนในประเทศไทย
  บทที่3 : การพัฒนาชนบทด้วยวิธีการพัฒนาชุมชน
  บทที่4 : ผู้นำท้องถิ่น
  บทที่5 : ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  บทที่6 : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนพัฒนาชุมชน
  บทที่7 : การเข้าถึงประชนชน
  บทที่8 : การทำงานกับกลุ่ม
  บทที่9 : การประชาสัมพันธ์
  บทที่10 : การศึกษาชุมชน
  บทที่11 : การวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และการวางโครงการ
  บทที่12 : การฝึกอบรมเพื่อนการพัฒนาชนบท
  บทที่13 : นักบริหารกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
  บทที่14 : การวางแผน
  บทที่15 : การจัดองค์การ
  บทที่16 : การวินิจฉัยสั่งการ
  บทที่17 : การอำนวยงาน
  บทที่18 : การควบคุมงาน
  บทที่19 : การประสานงาน
  บทที่20 : การสื่อสาร
  บทที่21 : การประเมินผล
  บทที่22 : การพัฒนาการเกษตร
  บทที่23 : การพัฒนาชนบทแนวใหม่
  บทที่24 : การพัฒนาชนบทของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
  บทที่25 : การพัฒนาชนบทของประเทศอินโดนีเซีย
  บรรณานุกรม : Reference