รายวิชา SO365 สวัสดิการสังคม (Social Welfare)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความหมายและวิวัฒนาการของงานสวัสดิการสังคม
  บทที่2 : วิวัฒนาการของงานสวัสดิการสังคม
  บทที่3 : องค์การสังคมสงเคราะห์
  บทที่4 : การสังคมสงเคราะห์
  บทที่5 : การจัดสวัสดิการให้แก่เด็กและเยาวชน
  บทที่6 : สวัสดิการครอบครัว
  บทที่7 : การสงเคราะห์คนชรา
  บทที่8 : การจัดสวัสดิการเพื่อคนพิการและทุพพลภาพ
  บทที่9 : การจัดสวัสดิการสำหรับผู้ต้องขัง
  บทที่10 : สวัสดิการแรงงาน
  บทที่11 : การสงเคราะห์ชาวเขา
  บทที่12 : การประกันสังคม
  ภาคผนวก : ศาลคดีเด็กและเยาวชน
  ภาคผนวก : การคุมประพฤติผู้ใหญ่ในประเทศไทย
  ภาคผนวก : โทษของยาเสพติด
  ภาคผนวก : ทัศนะเกี่ยวกับโสเภณี
  ภาคผนวก : การจัดบริการให้ศูนย์เยาวชน
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความหมายและวิวัฒนาการของงานสวัสดิการสังคม
  บทที่2 : วิวัฒนาการของงานสวัสดิการสังคม
  บทที่3 : องค์การสังคมสงเคราะห์
  บทที่4 : การสังคมสงเคราะห์
  บทที่5 : การจัดสวัสดิการให้แก่เด็กและเยาวชน
  บทที่6 : สวัสดิการครอบครัว
  บทที่7 : การสงเคราะห์คนชรา
  บทที่8 : การจัดสวัสดิการเพื่อคนพิการและทุพพลภาพ
  บทที่9 : การจัดสวัสดิการสำหรับผู้ต้องขัง
  บทที่10 : สวัสดิการแรงงาน
  บทที่11 : การสงเคราะห์ชาวเขา
  บทที่12 : การประกันสังคม
  ภาคผนวก : ศาลคดีเด็กและเยาวชน
  ภาคผนวก : การคุมประพฤติผู้ใหญ่ในประเทศไทย
  ภาคผนวก : โทษของยาเสพติด
  ภาคผนวก : ทัศนะเกี่ยวกับโสเภณี
  ภาคผนวก : การจัดบริการให้ศูนย์เยาวชน
  บรรณานุกรม : Reference