รายวิชา SO464 ศึกษาวิทยาอาชญากรรมและการลงโทษ (Sociology of Crime and Punishment (SO303))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความนำ
  บทที่2 : สังคม วัฒนธรรมและการพิจารณาปัญหาอาชญากรรม
  บทที่3 : ประเภทอาชญากรรม
  บทที่4 : สถิติอาชญากรรม
  บทที่5 : สภาพแวดล้อมและสาเหตุของอาชญากรรม
  บทที่6 : การลงโทษ
  บทที่7 : วิวัฒนาการการลงโทษ
  บทที่8 : กระบวนการยุติธรรม
  บทที่9 : ระบบเรือนจำและทัณฑสถาน
  บทที่10 : การปฎิบัติต่อผู้ต้องขัง
  บทที่11 : การเปลี่ยนทัศนคติผู้ต้องขัง
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความนำ
  บทที่2 : สังคม วัฒนธรรมและการพิจารณาปัญหาอาชญากรรม
  บทที่3 : ประเภทอาชญากรรม
  บทที่4 : สถิติอาชญากรรม
  บทที่5 : สภาพแวดล้อมและสาเหตุของอาชญากรรม
  บทที่6 : การลงโทษ
  บทที่7 : วิวัฒนาการการลงโทษ
  บทที่8 : กระบวนการยุติธรรม
  บทที่9 : ระบบเรือนจำและทัณฑสถาน
  บทที่10 : การปฎิบัติต่อผู้ต้องขัง
  บทที่11 : การเปลี่ยนทัศนคติผู้ต้องขัง
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference