รายวิชา SO492 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2 (Reasearch Methods in Sociology and Anthropology II)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : กระบวนการวิจัย
  บทที่2 : ทฤษฎีและการวิจัย
  บทที่3 : การเลือกและการกำหนดปัญหาการวิจัย
  บทที่4 : หลักการวัดทางสังคมศาสตร์
  บทที่5 : แบบของการวิจัย
  บทที่6 : การสุ่มตัวอย่าง
  บทที่7 : การสังเกตการณ์
  บทที่8 : การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม
  บทที่9 : มาตรวัด
  บทที่10 : การวิเคราะห์ข้อมูล
  ภาคผนวก : แบบเสนอโครงการวิจัย
  ภาคผนวก : แบบสอบถามโครงการวิจัย
  ภาคผนวก : การทำ Code Book
  ภาคผนวก : รายงานการวิจัย.....
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : กระบวนการวิจัย
  บทที่2 : ทฤษฎีและการวิจัย
  บทที่3 : การเลือกและการกำหนดปัญหาการวิจัย
  บทที่4 : หลักการวัดทางสังคมศาสตร์
  บทที่5 : แบบของการวิจัย
  บทที่6 : การสุ่มตัวอย่าง
  บทที่7 : การสังเกตการณ์
  บทที่8 : การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม
  บทที่9 : มาตรวัด
  บทที่10 : การวิเคราะห์ข้อมูล
  ภาคผนวก : แบบเสนอโครงการวิจัย
  ภาคผนวก : แบบสอบถามโครงการวิจัย
  ภาคผนวก : การทำ Code Book
  ภาคผนวก : รายงานการวิจัย.....
  บรรณานุกรม : Reference