รหัสวิชา รายละเอียด
 
  SI201
อ่านกันเถอะ...
อุตสาหกรรมการบริการ 3 หน่วย
(Service Industry)
ศึกษากลักการทั่วไปของอุตสาหกรรมการบริการ ความสำคัญที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย การจำแนกอุตสาหกรรมบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันออกเป็นหมวดหมู่โดยกำหนดหลักเกณฑ์สากลศึกษาถึงขอบข่าย และโครงสร้างโดยสังเขปของอุตสาหกรรมการบริการแต่ละประเภท ความสัมพันธ์กับธุรกิจประเภทอื่นๆรวมทั้งเทคนิคการบริหารเบื้องต้นของอุตสาหกรรมการบริการทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
  SI201
อ่านกันเถอะ...
อุตสาหกรรมการบริการ 3 หน่วย
(Service Industry)
ศึกษากลักการทั่วไปของอุตสาหกรรมการบริการ ความสำคัญที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย การจำแนกอุตสาหกรรมบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันออกเป็นหมวดหมู่โดยกำหนดหลักเกณฑ์สากลศึกษาถึงขอบข่าย และโครงสร้างโดยสังเขปของอุตสาหกรรมการบริการแต่ละประเภท ความสัมพันธ์กับธุรกิจประเภทอื่นๆรวมทั้งเทคนิคการบริหารเบื้องต้นของอุตสาหกรรมการบริการทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
  SI401
อ่านกันเถอะ...
การวิจัยอุตสาหกรรมการบริการ 3 หน่วย
(Research Methods in Servic Industry)
ศึกษาระเบียบปฏิบัติกระบวนการวิจัยและนำมาใช้กับอุตสาหกรรมการบริการเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงและส่งเสริมช่วยในการตัดสินใจด้านการบริหารการนำผลการวิจัยมาร่วมเป็นหลักเกณฑ์สำหรับงานในอนาคต ด้วยการเน้นถึงหลักและวิธีการทำการวิจัยการสำรวจเบื้องต้น การตั้งสมมุติฐาน แหล่งที่มาของข้อมูล ขอบเขตและข้อจำกัดต่างๆการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้หลักสถิติและคณิตศาสตร์ทั้งการติดตามของข้อมูล
  SI401
อ่านกันเถอะ...
การวิจัยอุตสาหกรรมการบริการ 3 หน่วย
(Research Methods in Servic Industry)
ศึกษาระเบียบปฏิบัติกระบวนการวิจัยและนำมาใช้กับอุตสาหกรรมการบริการเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงและส่งเสริมช่วยในการตัดสินใจด้านการบริหารการนำผลการวิจัยมาร่วมเป็นหลักเกณฑ์สำหรับงานในอนาคต ด้วยการเน้นถึงหลักและวิธีการทำการวิจัยการสำรวจเบื้องต้น การตั้งสมมุติฐาน แหล่งที่มาของข้อมูล ขอบเขตและข้อจำกัดต่างๆการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้หลักสถิติและคณิตศาสตร์ทั้งการติดตามของข้อมูล
  SI402
อ่านกันเถอะ...
การจัดการคลังสินค้า 3 หน่วย
(Warehouse Management)
ศึกษาประเทของคลังสินค้า ด้วยการจัดแยกเป็นหมวดหมู่ การพิจารณาทำเลที่ตั้งของคลังสินค้า ขอบเขตความสำคัญของคลังสินค้าต่อการประกอบธุรกิจแต่ละประเภท กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆว่าด้วยกิจการคลังสินค้า ศึกษาถึงเงื่อนไขและกระบวนการของคลังสินค้าที่ดำเนินการโดยรัฐและเอกชน ความสัมพันธ์ระหว่างคลังสินค้ากับการขนส่ง ผู้ผลิตและนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งการจัดการและการบริหารคลังสินค้าแต่ละประเภท
  SI402
อ่านกันเถอะ...
การจัดการคลังสินค้า 3 หน่วย
(Warehouse Management)
ศึกษาประเทของคลังสินค้า ด้วยการจัดแยกเป็นหมวดหมู่ การพิจารณาทำเลที่ตั้งของคลังสินค้า ขอบเขตความสำคัญของคลังสินค้าต่อการประกอบธุรกิจแต่ละประเภท กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆว่าด้วยกิจการคลังสินค้า ศึกษาถึงเงื่อนไขและกระบวนการของคลังสินค้าที่ดำเนินการโดยรัฐและเอกชน ความสัมพันธ์ระหว่างคลังสินค้ากับการขนส่ง ผู้ผลิตและนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งการจัดการและการบริหารคลังสินค้าแต่ละประเภท
  SI402(51)
อ่านกันเถอะ...
การจัดการการคลังสินค้า 3 หน่วย
(WAREHOUSE MANAGEMENT)
ศึกษา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า
  SI402(51)
อ่านกันเถอะ...
การจัดการการคลังสินค้า 3 หน่วย
(WAREHOUSE MANAGEMENT)
ศึกษา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า
  SI403
อ่านกันเถอะ...
อุตสาหกรรมการบริการระหว่างประเทศ - หน่วย
(International Service Industry)
-
  SI403
อ่านกันเถอะ...
อุตสาหกรรมการบริการระหว่างประเทศ - หน่วย
(International Service Industry)
-
  SI404
อ่านกันเถอะ...
การพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย - หน่วย
(Health Facilities Systems and Procedures Development)
-
  SI404
อ่านกันเถอะ...
การพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย - หน่วย
(Health Facilities Systems and Procedures Development)
-
  SI405
อ่านกันเถอะ...
การจัดองค์การบริการด้านสุขภาพอนามัย - หน่วย
(Health Facilities Organization and Management)
-
  SI405
อ่านกันเถอะ...
การจัดองค์การบริการด้านสุขภาพอนามัย - หน่วย
(Health Facilities Organization and Management)
-