รายวิชา SI401 การวิจัยอุตสาหกรรมการบริการ (Research Methods in Servic Industry)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ขั้นตอนในการทำวิจัย
  บทที่ 3 : ข้อมูล
  บทที่ 4 : ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
  บทที่ 5 : การวัดและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  บทที่ 6 : ลักสถิติเพื่อใช้ในการวิจัย
  บทที่ 7 : การวิเคราะห์และแปลความหมาย
  บทที่ 8 : การรายงานผลการวิจัย
  บทที่ 9 : การประยุกต์ให้เหมาะกับการบริการ
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ขั้นตอนในการทำวิจัย
  บทที่ 3 : ข้อมูล
  บทที่ 4 : ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
  บทที่ 5 : การวัดและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  บทที่ 6 : ลักสถิติเพื่อใช้ในการวิจัย
  บทที่ 7 : การวิเคราะห์และแปลความหมาย
  บทที่ 8 : การรายงานผลการวิจัย
  บทที่ 9 : การประยุกต์ให้เหมาะกับการบริการ
  บรรณานุกรม : Reference