รายวิชา SI402(51) การจัดการการคลังสินค้า (WAREHOUSE MANAGEMENT)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ขอบเขตและความมั่งหมาย
  บทที่2 ความสำคัญของคลังสินค้า
  บทที่3 การจำแนกประเภทคลังสินค้า
  บทที่4 ปัจจัยพิจารณาในการวางแผนจัดตั้ง
  บทที่5 การเลือกทำเลที่ตั้ง
  บทที่6 การจัดองค์การ
  บทที่7 การจัดตั้ง
  บทที่8 มาตรการควบคุมการดำเนินงาน
  บทที่9 สัญญาเก็บของในคลังสินค้า
  บทที่10 การจัดการเก็บรักษาสินค้า
  บทที่11 สิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บรักษา
  บทที่12 การวางแผนการเก็บรักษา
  บทที่13 ระบบบอกตำแหน่งเก็บสินค้า
  บทที่14 การคำนวณความต้องการเนื้อที่
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ขอบเขตและความมั่งหมาย
  บทที่2 ความสำคัญของคลังสินค้า
  บทที่3 การจำแนกประเภทคลังสินค้า
  บทที่4 ปัจจัยพิจารณาในการวางแผนจัดตั้ง
  บทที่5 การเลือกทำเลที่ตั้ง
  บทที่6 การจัดองค์การ
  บทที่7 การจัดตั้ง
  บทที่8 มาตรการควบคุมการดำเนินงาน
  บทที่9 สัญญาเก็บของในคลังสินค้า
  บทที่10 การจัดการเก็บรักษาสินค้า
  บทที่11 สิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บรักษา
  บทที่12 การวางแผนการเก็บรักษา
  บทที่13 ระบบบอกตำแหน่งเก็บสินค้า
  บทที่14 การคำนวณความต้องการเนื้อที่
  ภาคผนวก