รายวิชา SI402 การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ส่วนที่1/บทที่ 1 : ความเบื้องต้น
  บทที่ 2 : ความสำคัญของคลังสินค้า
  บทที่ 3 : การจำแนกประเภทคลังสินค้า
  ส่วนที่2/บทที่ 4 : ปัจจัยพิจารณาในการวางแผน...
  บทที่ 5 : การเลือกทำเลที่ตั้ง
  บทที่ 6 : การจัดองค์การ
  บทที่ 7 : การจัดทำ
  บทที่ 8 : มาตรการควบคุมการดำเนินงาน
  บทที่ 9 : สัญญาเก็บของในคลังสินค้า
  ส่วนที่3/บทที่10 : หลักพื้นฐานของการเก็บรักษา
  บทที่11 : สิ่งอำนวยความสะดวกในการเก้บรักษา
  บทที่12 : การวางแผนการเก้บรักษา
  บทที่13 : ระบบบอกตำแหน่งเก็บสินค้า
  บทที่14 : การคำนวณความต้องการเนื้อที่
  ส่วนผนวก : Supplement
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ส่วนที่1/บทที่ 1 : ความเบื้องต้น
  บทที่ 2 : ความสำคัญของคลังสินค้า
  บทที่ 3 : การจำแนกประเภทคลังสินค้า
  ส่วนที่2/บทที่ 4 : ปัจจัยพิจารณาในการวางแผน...
  บทที่ 5 : การเลือกทำเลที่ตั้ง
  บทที่ 6 : การจัดองค์การ
  บทที่ 7 : การจัดทำ
  บทที่ 8 : มาตรการควบคุมการดำเนินงาน
  บทที่ 9 : สัญญาเก็บของในคลังสินค้า
  ส่วนที่3/บทที่10 : หลักพื้นฐานของการเก็บรักษา
  บทที่11 : สิ่งอำนวยความสะดวกในการเก้บรักษา
  บทที่12 : การวางแผนการเก้บรักษา
  บทที่13 : ระบบบอกตำแหน่งเก็บสินค้า
  บทที่14 : การคำนวณความต้องการเนื้อที่
  ส่วนผนวก : Supplement