รายวิชา SI404 การพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย (Health Facilities Systems and Procedures Development)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ระบบการให้ศึกษาด้านการบริการ...
  บทที่ 2 : สภาพทั่วไปของระบบการให้บริการ...
  บทที่ 3 : สาธารณสุขกับการบริการของโรงพยาบาล
  บทที่ 4 : พฤติกรรมการเข้ารับการรักษาพยาบาล
  บทที่ 5 : ระบบการบริการสุขภาพอนามัย
  บทที่ 6 : นโยบายการพัฒนาการบริการด้านสุขภาพ...
  บทที่ 7 : บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านการแพทย์
  บทที่ 8 : ระบบการให้บริการนอกโรงพยาบาล
  บทที่ 9 : การเสนอทางเลือกในการบริการสุขภาพอนามัย
  บทที่10 : ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารของโรงพยาบาล
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ระบบการให้ศึกษาด้านการบริการ...
  บทที่ 2 : สภาพทั่วไปของระบบการให้บริการ...
  บทที่ 3 : สาธารณสุขกับการบริการของโรงพยาบาล
  บทที่ 4 : พฤติกรรมการเข้ารับการรักษาพยาบาล
  บทที่ 5 : ระบบการบริการสุขภาพอนามัย
  บทที่ 6 : นโยบายการพัฒนาการบริการด้านสุขภาพ...
  บทที่ 7 : บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านการแพทย์
  บทที่ 8 : ระบบการให้บริการนอกโรงพยาบาล
  บทที่ 9 : การเสนอทางเลือกในการบริการสุขภาพอนามัย
  บทที่10 : ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารของโรงพยาบาล
  บรรณานุกรม : Reference