รายวิชา SI405 การจัดองค์การบริการด้านสุขภาพอนามัย (Health Facilities Organization and Management)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
  บทที่ 2 : โรงพยาบาล
  บทที่ 3 : การวางแผนงานโรงพยาบาล
  บทที่ 4 : โรงพยาบาลเป็นองค์กรย่างหนึ่ง
  บทที่ 5 : การบริหารทั่วไปในโรงพยาบาล
  บทที่ 6 : การบริหารงานด้านการเงิน
  บทที่ 7 : การบริหารงานบุคคลากรในโรงพยาบาล
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
  บทที่ 2 : โรงพยาบาล
  บทที่ 3 : การวางแผนงานโรงพยาบาล
  บทที่ 4 : โรงพยาบาลเป็นองค์กรย่างหนึ่ง
  บทที่ 5 : การบริหารทั่วไปในโรงพยาบาล
  บทที่ 6 : การบริหารงานด้านการเงิน
  บทที่ 7 : การบริหารงานบุคคลากรในโรงพยาบาล
  บรรณานุกรม : Reference