รหัสวิชา รายละเอียด
 
  PA200
อ่านกันเถอะ...
การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น - หน่วย
(Introduction to Public Administration)
-
  PA200
อ่านกันเถอะ...
การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น - หน่วย
(Introduction to Public Administration)
-
  PA220
อ่านกันเถอะ...
ระเบียบปฏิบัติราชการ - หน่วย
(Secretarial Practices for Civil Servants)
-
  PA220
อ่านกันเถอะ...
ระเบียบปฏิบัติราชการ - หน่วย
(Secretarial Practices for Civil Servants)
-
  PA330(47309)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารชุมชนเมือง 3 หน่วย
(URBAN ADMINITRATION)
-
  PA330(47309)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารชุมชนเมือง 3 หน่วย
(URBAN ADMINITRATION)
-
  PA332(S)50
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานส่วนท้องถิ่น 3 หน่วย
(Local Government Adminidtration)
การบริหารงานส่วนท้องถิ่น
  PA332(S)50
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานส่วนท้องถิ่น 3 หน่วย
(Local Government Adminidtration)
การบริหารงานส่วนท้องถิ่น
  PA370
อ่านกันเถอะ...
การกำหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ - หน่วย
(Public Policy Formulation and Analysis)
-
  PA370
อ่านกันเถอะ...
การกำหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ - หน่วย
(Public Policy Formulation and Analysis)
-
  PA370(51)
อ่านกันเถอะ...
การกำหนดและนโบยสาธารณะ 3 หน่วย
(public policy formulation and analysis)
ศึกษา การวิเคราะห์นโยบาย
  PA370(51)
อ่านกันเถอะ...
การกำหนดและนโบยสาธารณะ 3 หน่วย
(public policy formulation and analysis)
ศึกษา การวิเคราะห์นโยบาย
  PA382(S)
อ่านกันเถอะ...
การประเมินผลโครงการในภาครัฐ - หน่วย
(Programs Evaluation in Public Sector)
-
  PA382(S)
อ่านกันเถอะ...
การประเมินผลโครงการในภาครัฐ - หน่วย
(Programs Evaluation in Public Sector)
-
  PA452
อ่านกันเถอะ...
การพัฒนาบุคคล - หน่วย
(Personnel Development)
-
  PA452
อ่านกันเถอะ...
การพัฒนาบุคคล - หน่วย
(Personnel Development)
-
  PA470(54)
อ่านกันเถอะ...
การเมืองและการบริหารรัฐกิจกับการพัฒนา 3 หน่วย
(politics and public administration in development)
การเมืองและการบริหารรัฐกิจกับการพัฒนา
  PA470(54)
อ่านกันเถอะ...
การเมืองและการบริหารรัฐกิจกับการพัฒนา 3 หน่วย
(politics and public administration in development)
การเมืองและการบริหารรัฐกิจกับการพัฒนา