รายวิชา PA200 การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น (Introduction to Public Administration)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  บทนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความหมายและขอบข่ายการศึกษาบริหารรัฐกิจ
  บทที่ 2 : พัฒนาการและแนวโน้มของการศึกษา
  บทที่ 3 : สิ่งแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ
  บทที่ 4 : นโยบายสาธารณะและการวางแผน
  บทที่ 5 : องค์การและการจัดรูปองค์การ
  บทที่ 6 : การบริหารงานบุคคล
  บทที่ 7 : การบริหารการคลังของรัฐบาล
  บทที่ 8 : เทคนิคการบริหาร : การสื่อความเข้าใจ
  บทที่ 9 : เทคนิคเชงปริมาณกับการนำมาใช้ในกริหาร
  ปก
  คำนำ : Introduction
  บทนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความหมายและขอบข่ายการศึกษาบริหารรัฐกิจ
  บทที่ 2 : พัฒนาการและแนวโน้มของการศึกษา
  บทที่ 3 : สิ่งแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ
  บทที่ 4 : นโยบายสาธารณะและการวางแผน
  บทที่ 5 : องค์การและการจัดรูปองค์การ
  บทที่ 6 : การบริหารงานบุคคล
  บทที่ 7 : การบริหารการคลังของรัฐบาล
  บทที่ 8 : เทคนิคการบริหาร : การสื่อความเข้าใจ
  บทที่ 9 : เทคนิคเชงปริมาณกับการนำมาใช้ในกริหาร