รายวิชา PA370(51) การกำหนดและการวิเคราะห?นโยบายสาธารณะ (public policy formulation and analysis)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความรู้เกี่ยวกับวิชานโยบายสาธารณะ
  บทที่2 สภาพแวดล้อมนโยบายสาธารณะ
  บทที่3 กระบวนการวิเคราะห์นโยบาย
  บทที่4 กระบวนการริเนิ่มและกำหนดนโยบาย
  บทที่5 การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะที่ดี
  บทที่6 การนำนโยบายไปปฏิบัติ
  บทที่7 การประเมินผลนโยบาย
  บทที่8 การล้มเลิกนโยบาย
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความรู้เกี่ยวกับวิชานโยบายสาธารณะ
  บทที่2 สภาพแวดล้อมนโยบายสาธารณะ
  บทที่3 กระบวนการวิเคราะห์นโยบาย
  บทที่4 กระบวนการริเนิ่มและกำหนดนโยบาย
  บทที่5 การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะที่ดี
  บทที่6 การนำนโยบายไปปฏิบัติ
  บทที่7 การประเมินผลนโยบาย
  บทที่8 การล้มเลิกนโยบาย
  บรรณานุกรม