รายวิชา PA330(47309) การบริหารชุมชนเมือง (URBAN ADMINISTRATION)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความเป็นเมืองในโลกยุคปัจจุบัน
  บทที่2 : การอยู่รวมกันของมนุษย์และชุมชนเมือง
  บทที่3 : กระบวนการของการเกิดเป็นเมือง
  บทที่4 : การบริหารชุมชนเมืองในสังคมไทย
  บทที่5 : การบริหารชุมชนเมือง
  บทที่6 : การจัดการการขนส่งในชุมชนเมือง
  บทที่7 : การบริหารชุมชนเมือง : กรุงเทพมหานคร
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความเป็นเมืองในโลกยุคปัจจุบัน
  บทที่2 : การอยู่รวมกันของมนุษย์และชุมชนเมือง
  บทที่3 : กระบวนการของการเกิดเป็นเมือง
  บทที่4 : การบริหารชุมชนเมืองในสังคมไทย
  บทที่5 : การบริหารชุมชนเมือง
  บทที่6 : การจัดการการขนส่งในชุมชนเมือง
  บทที่7 : การบริหารชุมชนเมือง : กรุงเทพมหานคร
  บรรณานุกรม : Reference