รายวิชา PA382(S) การประเมินผลโครงการในภาครัฐ (Programs Evaluation in Public Sector)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : โครงการทางสังคมกับการประเมินผล
  บทที่ 2 : โครงสร้างแผนงานกับการประเมิน
  บทที่ 3 : การนำ Logical Framework เข้ามาใช้ในการประเมินผล
  บทที่ 4 : แนวความคิดในการประเมินผลโครงการ
  บทที่ 5 : การวิจัยประเมินผล
  บทที่ 6 : การกำหนดวัตถุประสงค์และตัวแบบในการศึกษา
  บทที่ 7 : การกำหนดตัวชี้วัดและดัชนี
  บทที่ 8 : การจัดทำเครื่องมือในการวัดผล
  บทที่ 9 : การกำหนดรูปแบบในการวัดผล
  บทที่10 : ปัญหาในการดำเนินงานวิจัยประเมินผล...
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : โครงการทางสังคมกับการประเมินผล
  บทที่ 2 : โครงสร้างแผนงานกับการประเมิน
  บทที่ 3 : การนำ Logical Framework เข้ามาใช้ในการประเมินผล
  บทที่ 4 : แนวความคิดในการประเมินผลโครงการ
  บทที่ 5 : การวิจัยประเมินผล
  บทที่ 6 : การกำหนดวัตถุประสงค์และตัวแบบในการศึกษา
  บทที่ 7 : การกำหนดตัวชี้วัดและดัชนี
  บทที่ 8 : การจัดทำเครื่องมือในการวัดผล
  บทที่ 9 : การกำหนดรูปแบบในการวัดผล
  บทที่10 : ปัญหาในการดำเนินงานวิจัยประเมินผล...
  บรรณานุกรม : Reference