รายวิชา PA452 การพัฒนาบุคคล (Personnel Development)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : แนวทางในการพัฒนาบุคคลในองค์การ
  บทที่ 2 : การเรียนรู้กับการฝึกอบรม
  บทที่ 3 : เครื่องช่วยในการฝึกอบรม
  บทที่ 4 :การจัดการและการบริหารงานฝึกอบรม
  บทที่ 5 : การกำหนดความต้องการในการฝึกอบรม
  บทที่ 6 : การจัดทำโครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม
  บทที่ 7 : วิธีการฝึกอบรม
  บทที่ 8 : ประเภทการฝึกอบรม
  บทที่ 9 : การประเมินผลการฝึกอบรม
  บทที่10 : บทส่งท้าย
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : แนวทางในการพัฒนาบุคคลในองค์การ
  บทที่ 2 : การเรียนรู้กับการฝึกอบรม
  บทที่ 3 : เครื่องช่วยในการฝึกอบรม
  บทที่ 4 :การจัดการและการบริหารงานฝึกอบรม
  บทที่ 5 : การกำหนดความต้องการในการฝึกอบรม
  บทที่ 6 : การจัดทำโครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม
  บทที่ 7 : วิธีการฝึกอบรม
  บทที่ 8 : ประเภทการฝึกอบรม
  บทที่ 9 : การประเมินผลการฝึกอบรม
  บทที่10 : บทส่งท้าย
  บรรณานุกรม : Reference